ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2310 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Предмет на закона
Обхват на закона
Особен режим на управление на общите части
Изключения
Определяне на прилежаща площ
Раздел II Права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях
Права на собствениците, ползвателите и обитателите
Задължения на собствениците, ползвателите и обитателите
Книга на етажната собственост
 
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
Раздел I Общи правила
Обхват на управлението Форми на управление
Раздел II Общо събрание на собствениците
Органи на управление
Правомощия на общото събрание
Инициатива за свикване на общото събрание
Ред за свикване на общото събрание на собствениците
Представителство в общото събрание
Кворум за провеждане на общото събрание
Провеждане на общото събрание
Приемане на решения от общото събрание
Неприсъствено гласуване за вземане на решения
Провеждане на съвместно общо събрание
Управителен съвет (управител)
Задължение за участие в управлението
Избор на управителен съвет (управител)
Заседания и кворум на управителния съвет
Правомощия на управителния съвет (управителя)
Контролен съвет (контрольор)
Раздел III Сдружение на собствениците
Създаване на сдружение на собствениците
Ред за свикване на учредително събрание
Провеждане на учредително събрание
Споразумение за създаване на сдружение на собствениците
Регистрация на сдружението
Прехвърляне и прекратяване на членство в сдружението
Органи на сдружението
Общо събрание на сдружението
Приемане на решения от общото събрание
Управителен съвет (управител) на сдружението
Контролен съвет (контрольор)
Прекратяване на сдружението
Ликвидация
Раздел IV Изпълнение и контрол на актовете на общото събрание и на управителния съвет (управителя)
Изпълнение на решенията на общото събрание
Предварително изпълнение
Отмяна на решение на общото събрание
Представителство в съда
Производство и правомощия на съда
Отмяна на актовете на управителния съвет (управителя)
 
Глава трета
ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УПРАВИТЕЛИ, СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
Регистър
Правомощия на общинската администрация по вписването в регистъра
Оспорване на отказ за вписване
Удостоверение за регистрация
Задължение за уведомяване
Задължение за подаване на справка
Единна информационна система
Регистър на професионалните управители на етажна собственост - търговци
Удостоверение за регистрация
Заличаване от регистъра на професионалните управители на етажна собственост
Регистрация на сдруженията на собствениците на територията на Република България
Регистрация на управителните съвети (управителите) на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост на територията на Република България
 
Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ
Общи правила
Извършване на неотложен ремонт Фонд “Ремонт и обновяване”
Разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост
Технически паспорт
Изпълнение на мерките и указанията в техническия паспорт
Контрол върху изпълнението на мерките в техническия паспорт
Осигуряване на достъп
 
Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
 
Заповед 23№РД-02-14-1294
Декларация за вписване на данни и за промяна на обстоятелства на данни в книгата на етажната собственост по чл.7, ал.3 от Закона за управление на етажната собственост книга на етажната собстсвеност
 
Указания по създаването, съхраняването и поддържането на книга на етажната собственост
 
 
Примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост
 
Раздел I Общи положения
Раздел II Управление на етажната собственост
Раздел III Установяване и спазване на вътрешния ред в сградата
Раздел IV Контрол и наказания
 
 
Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците
1. Наименование, адрес и статут на сдружението
2. Предмет на дейност и срок
3. Органи на сдружението и представителство
4. Общо събрание на сдружението
5. Ред за приемане на решения
6. Управителен съвет (управител)
7. Контролен съвет (контрольор)
8. Прекратяване на сдружението и ликвидация
9. Права и задължения на членовете на сдружението
10. Заключителни разпоредби
 
 
Еежемесечен отчет за приходите и разходите на етажна собственост
Указания за съставяне на ежемесечен отчет за приходите и разходите в етажната собственост