Топлинна Геоенергетика

Код на продукта:  
49.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Александър Димитров

Книгата Топлинна геоенергетика с автор инж., д-р, дтн. Александър Димитров е посветена на нова за научно-техническата ни литература тема, касаеща технологиите за производство на електрическа енергия чрез използване на геотермалната енергия на нашата планета.

Книгата съдържа текстов, графичен и справочен материал, разпределен в четири глави:
 • Принцип на работа на геотермалните електростанции (ГТЕС);
 • Термодинамика на ГТЕС;
 • Инженерен анализ работата на ГТЕС от топлотехническа гледна точка;
 • Обзор на геотермалните източници в Република България, касаещ утилизационната им способност за производство на електрическа енергия.

Книгата е написана в сбита форма и обхваща 132 страници с 56 фигури на схеми и технически диаграми (43 от тях са в цветен дизайн), над 10 таблици и 13 числени примери от проектантската практика, улесняващи предпроектните проучвания в тази област на енергетиката. Авторът е обобщил своите оригинални анализи за функционирането и предимствата на съвременните геотермални технологии, прилагани в над 600 съвременни ГТЕЦ, работещи в десетки страни на нашата планета.

Книгата е предназначена да послужи като ръководство на всички, които се изкушават от приложението на ВЕИ и в частност на геотермалната енергия като: инженери, геолози, анализатори, икономисти или политици в областта на енергетиката.

Инж., д-р, дтн. Александър В. Димитров е широко познат автор на над 10 книги и учебници в областта на топлотехническите науки, енергетиката и енергийната ефективност, 4 от които са издадени от най - престижните световни издателства, като CRC Press, от Taylor $ Francis Group, USA.


Въведение
Принцип на работа на геотермалните електростанции
 • Природа на геотермалната енергия - Вътрешен строеж на планетата
 • Механизми на топлопренос на геотермалната енергия
Термодинамика на геотермалните електрически станции(ГТЕС)
 • Принципна схема на ГТЕС(Блок схема)
  • Класификация на ГТЕС
 • Основни термодинамически понятия, използвани в ГТЕС
  • Дефиниции
  • Параметри на състоянието
  • Компоненти на термодинамични цикли
 • Специфични особености в поведението на геофлуидите, използвани като работни тела в ГТЕС
  • Фазови превръщания на работното тяло в ТДС
  • Изпарение на геофлуид в съд под налягане ( Flashing prosess-вторично изпарение при понижено налягане)
  • Кавитация
  • Ефект на Джаул/Томсън в дросел-блендови устройства
  • Вихрови ефекти. Сепариране на парата
Инженерен анализ работата на ГТЕС от топлотехническа гледна точка
 • ГТЕС, работещи със суха пара
 • Бинарни ГТЕС
  • Бинарни ГТЕС, работещи с един работен флуид
  • Бинарни ГТЕС, с два работни флуида при различни налягания
  • Бинарни ГТЕС, с два работни въглеводородни флуида
  • Бинарни ГТЕС, работещи по абсорбционен цикъл (цикъл на Калина)
 • ГТЕС с директно използване на геофлуид
  • ГТЕС с еднократно изпарение на геофлуида
  • ГТЕС със двукратно изпарение на директно използван геофлуид-(Double-Flash steam system)
  • ГТЕС с комбиниран цикъл - изпарителна и двойно бинарна схема
 • Хибридни ГТЕС
  • Хибрид между бинарна и соларна инсталации
  • Соларна и с двукратно изпарение на геофлуида
Обзор на геотермалните източници в Република България, касаещ утилизационната им способност за производство на електрическа енергия
Използвана литература
Приложения