Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Код на продукта:  
5.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Общи правила за устройство на територията
Правила и нормативи за устройство в отделните видове територии
Устройство на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
Правила и нормативи за застрояване в поземлените имоти
Приложение № 1
Приложение № 2