Наредба 23№РД-02-21-1 за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


2402 Наредба 23№РД-02-21-1 за сигнализация на пътищата с пътни знаци
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Основни изисквания
Раздел II
Технически изисквания
 
Глава втора
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ
 
Глава трета
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
Раздел I
Предупредителни пътни знаци за опасност - група “А”
Раздел II
Пътни знаци относно предимството - група “Б”
Раздел III
Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана - група “В”
Раздел IV
Пътни знаци със задължителни предписания - група “Г”
Раздел V
Пътни знаци със специални предписания - група “Д”
Раздел VI
Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група “Е”
Раздел VII
Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други от група “Ж”
Раздел VIII
Допълнителни табели - група “Т”
 
Глава четвърта
ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ
 
Глава пета
ПЪТНИ ЗНАЦИ С ПРОМЕНЯЩИ СЕ СЪОБЩЕНИЯ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Предупредителни пътни знаци за опасност - група “А”
Приложение №2 Пътни знаци относно предимството - група “Б”
Приложение №3 Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана - група “В”
Приложение №4 Пътни знаци със задължителни предписания - група “Г”
Приложение №5 Пътни знаци със специални предписания - група “Д”
Приложение №6 Пътни знаци, даващи допълнителна информация - група “Е”
Приложение №7 Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други - група “Ж”
Приложение №8 Допълнителни табели - група “Т”
Приложение №9 Символи, използвани в пътните знаци
Приложение №10 Минимални размери
Приложение №11 Характеристики за видимост
Приложение №12 и №13 Цветова зона по CIE
Приложение №14 Поставяне на пътни знаци в участъци с концентрация на птп
Приложение №15 Разположение на пътните знаци
Приложение №16 Разстояние за видимост
Приложение №17 Минимална скорост на страничния вятър, която се сигнализира с пътен знак А37
Приложение №18 Критична дължина на пътен участък с надлъжен наклон, която се сигнализира с пътен знак В25
Приложение №19 Минимални разстояния за поставяне на пътен знак В26
Приложение №20 Пътеуказателни табели
Приложение №21 Други средства за сигнализиране
Приложение №22 направляващи стълбчета С1
Приложение №23 Табели с направляваща стрелка С7
Приложение №24 Разстояние между светлоотразителите C14
Приложение №25 Предефинирани ПЗПС
Приложение №26 Матрични ПЗПС
Приложение №27 Разположение на ПЗПС