Наредба 22№РД-02-20-1 за изпълнение на стоманени конструкции

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2212 Наредба 22№РД-02-20-1 за изпълнение на стоманени конструкции
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Област на приложение. Общи изисквания
Раздел II
Основни изисквания към проектната документация (спецификация).
Методика за определяне клас на изпълнение.
Контрол съобразно предписанията на инвестиционния проект
Раздел III
Изисквания към производителя на стоманени елементи за строителни конструкции, произведени в заводски условия
Раздел IV
Допустими геометрични отклонения. Пробен монтаж и приемане на произведените в заводски условия елементи за строителни стоманени конструкции
 
Глава втора
ИЗРАБОТКА НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Раздел I
Критерии към изпълнителя (монтажника) на стоманени конструкции по клас на изпълнение
Раздел II
Входящ контрол
Раздел III
Маркиране и идентификация. Съхранение и складиране.
Раздел IV
Разкрой, огъване за променяне на формата, фасониране и пробиване на отвори
Раздел V
Заваряване и контрол на заваряването
Раздел VI
Пробен монтаж
Раздел VII
Допустими геометрични отклонения при производство
Раздел VIII
Почистване на повърхността, грундиране, боядисване, маркиране, етикетиране и експедиция
 
Глава трета
МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ. МОНТАЖНИ СРЕДСТВА. КРИТЕРИИ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (МОНТАЖНИКА)
Раздел I
Критерии към изпълнителя (монтажника) на стоманени конструкции по клас на изпълнение
Раздел II
Строителна площадка. Документация за монтаж. Приемане и складиране.
Раздел III
Метод за монтаж и безопасност при монтаж
Раздел IV
Геодезически измервания и контрол. Опори, анкерни болтове, лагери. Замонолитване
Раздел V
Инспекция, контрол и документиране на монтажа
Раздел VI
Болтове и болтови съединения
Раздел VII
Допустими геометрични отклонения при монтаж
 
Глава четвърта
КОНТРОЛ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАБОТКАТА И МОНТАЖА. ПРИЕМАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Раздел I
Контрол и документиране на изработката
Раздел II
Контрол и документиране на монтажа.
Приемане на стоманени конструкции
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.73, ал.1
Приложение №2 към чл.95, ал.1, 2 и 3, чл.114, ал.2
и чл.119, ал.2, 3 и 4
Приложение №3 към чл.127, ал.2
Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект