Наредба 22№Е-РД-04-1 за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл.50, ал.1 и на климатичните инсталации по чл.51, ал.1,...

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ
Раздел I Общи изисквания към проверката
Раздел II Обхват и съдържание на проверката за енергийна ефективност на отоплителни инсталации и на инсталации за комбинирано отопление и вентилация
 
Глава трета
ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И НА КОМБИНИРАНИ КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
Раздел I Условия и задачи на проверката
Раздел II Обхват и съдържание на проверката за енергийна ефективност на климатичните инсталации и на комбинираните климатични и вентилационни инсталации
 
Глава четвърта
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И КОМБИНИРАНИ КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ
 
Глава пета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Глава шеста
СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА КОМБИНИРАНО ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И КОМБИНИРАНИ КЛИМАТИЧНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.17, ал.4 Референтни стойности за параметрите на димния газ
Приложение №2 към чл.18, ал.3 Коефициент на топлопредаване към обкръжаващия въздух
Приложение №3 към чл.21, ал.1 Доклад от проверка за енергийна ефективност на отоплителна инсталация/ инсталация за комбинирано отопление и вентилация в сграда
Приложение №4 към чл.30 Доклад от проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации/ комбинирани климатични и вентилационни инсталации в сграда
 
 
Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 
Глава трета
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ. СХЕМА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ЦЕЛ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ КАТО ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Глава пета
ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ГОДИШНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ
 
Допълнителна разпоредба
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.4, ал.4 Крайно потребление на енергия от общите енергийни баланси
Приложение №2 към чл.6, ал.2 Стойности и разпределяне на общата кумулативна цел за периода 2021 г. - 2030 г., ktoe*
Приложение №3 към чл.9, ал.4 Енергийно съдържание на определени горива за енергийно потребление - таблица с коефициенти на превръщане
 
 
ПМС 22№60 за приемане на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лица
 
 
Писмо относно прилагане на чл.145, ал.2 във връзка с чл.142, ал.5 от Закона за устройство на територията