Наредба 20№РД-02-20-3 за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2011 Наредба 20№РД-02-20-3 за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ВИДОВЕ СКЕЛЕТА. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ. МАРКИРАНЕ
 
Глава трета
РАБОТНИ И ПРЕДПАЗНИ СКЕЛЕТА
Раздел I Наръчници и изисквания за проектиране
Раздел II Изисквания към проектната документация
Раздел III Техническа документация
Раздел IV Проектиране на работни и предпазни скелета
 
Глава четвърта
ПОДПОРНИ СКЕЛЕТА
Раздел I Проектна и техническа документация
Раздел II Проектиране на подпорн и скелета
 
Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА НОСЕЩИ КУЛИ ОТ ГОТОВИ КОМПОНЕНТИ
 
Глава шеста
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПРИЕМАНЕ НА СКЕЛЕТА
Раздел I Общи изисквания при монтаж и демонтаж на скелета
Раздел II Видове проверки. Приемане на монтирано скеле
 
Допълнителна разпоредба
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.7, ал.1 Пример за означаване (маркиране) на система за работно скеле в съответствие с изискванията на БДС EN 12810-1
Приложение №2 към чл.8 Пример за означаване (маркиране) на тръби в съответствие с изискванията на БДС EN 39 Пример за означаване (маркиране) на съединителите в съответствия с изискванията на БДС EN 74-1
Приложение №3 към чл.17, ал.5 Списък на техническите спецификации в областта на проектиране, монтаж, изпитване и експлоатация на скелета
Приложение №4 към чл.30, ал.1 Протокол за предаване и приемане на техническата документация на скелето
Приложение №5 към чл.38, ал.1 Протокол за приемане и предаване на скелето Контролен технически лист за проверка на скеле
 
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
 
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Глава втора
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I Газопроводи
Раздел II Резервоари (отм.)
Раздел III Помпи, компресори, изпарителни и смесителни инсталации
Раздел IV Газорегулаторни инсталации
Раздел V Газоснабдителни станции
Раздел VI Автомобилни газоснабдителни станции
Раздел VII Бутилкови инсталации
Раздел VIII Автомобилни газови уредби (отм.)
Раздел IX Горивни уредби и отвеждане на димните газове
Раздел X Помещения за газови съоръжения и инсталации
Раздел XI Неразглобяеми съединения. Изпитване без разрушаване
Раздел XII Изпитване на газови съоръжения и инсталации
 
Глава трета
БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ГАЗОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации в промишлени и селскостопански обекти
Раздел III Безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради
Раздел IV Безопасна експлоатация на АГУ (отм.)
Раздел V Газоопасни работи
 
Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Регистриране
Раздел III Технически прегледи и проверки
Раздел IV Обследване на аварии и злополуки
 
Глава пета
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.1, ал.2 Втечнени въглеводородни газови смеси
Приложение №2 към чл.4, ал.2, т.2 и чл.106, ал.1 временно работно налягане
Приложение №3 към чл.163, ал.1 наряд за извършване на газоопасни работи
Приложение №4 към чл.105, ал.4, т.3 (отм.)
Приложение №5 към чл.198, ал.4 (отм.)
Приложение №6 към чл.94б, ал.2 (отм.)