Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно- транспортната система на урбанизираните територии

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


220910 Наредба 17№РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно- транспортната система на урбанизираните територии
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА
Раздел I Планиране на уличната мрежа
Раздел II Планиране на системата за обществен транспорт за превоз на пътници
Раздел III Планиране на системата за пешеходно движение
Раздел IV Планиране на системата за велосипедно движение
Раздел V Планиране на системата за паркиране и гариране
Раздел VI Планиране на системата на обекти и съоръжения на транспорта
 
Глава трета
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ на ПЕШЕХОДНО И ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ
Раздел I Норми за проектиране на пешеходни пространства
Раздел II Норми за проектиране на велосипедни трасета и велосипедни паркинги
 
Глава четвърта
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ
Раздел I Общи положения
Раздел II Пространствени елементи на улицата. Ситуация и надлъжен профил
Раздел III Пространствени елементи на улицата. Напречен профил
Раздел IV Улични кръстовища и възли
Раздел V Места за паркиране в уличното пространство.
Раздел VI Пешеходни и велосипедни пресичания
Раздел VII Съоръжения на обществения транспорт за пътнически превози
Раздел VIII Тупикови улици и обръщачи
Раздел IX Бензиностанции и газостанции
Раздел X Гаражни рампи
Раздел XI Норми з а проектиране на зарядни точки за ЕПС Допълнителни разпоредби Преходни и ЗаклюЧителни разпоредби
Приложение №1 към чл.6 Kоефициенти на приравняване
Приложение №2 към чл.18 Функционалните транспортни характеристики на улиците
Приложение №3 към чл.39, ал.5 Класификация на велосипедни трасета
Приложение №4 към чл.40, ал.3 Велосипедни паркинги
Приложение №5 към чл.42 и чл.50, ал. 1 и 3 Необходим брой на местата за паркиране и гариране
Приложение №6 към чл.60 Пешеходно движение
Приложение №7 към чл.61 и чл.65, ал.1 Велосипедни ленти и велоалеи
Приложение №8 към чл.62 Проектни елементи за велоалеи
Приложение №9 към чл.67 Велосипедна и пешеходна алея, лента в район на спирки
Приложение №10 към чл.68, ал.1, т.3, ал.2, т.2 и ал.3 Стоп линия за велосипедни ленти при кръстовища
Приложение №11 към чл.69 Велосипедна алея през кръгово кръстовище
Приложение №12 към чл.70, ал.4 и ал.5, т.4 Параметри за велосипедни паркинги
Приложение №13 към чл.72, чл.75, ал.6, т.1 и 3 и ал.9 Технически характеристики на улици по класове
Приложение №14 към чл.72 и чл.75, ал.9 Гранични стойности на проектните елементи
Приложение №15 към чл.76, ал.1 Оразмеряване на пътни платна и разстояния за сигурност
Приложение №16 към чл.77, ал.2 и чл.133, ал.5 Типизирани напречни профили
Приложение №17 към чл.80 Елементи на двулентови двупосочни улични платна
Приложение №18 към чл.87 Подлези, надлези, рампи и стълби
Приложение №19 към чл.87, ал.1 и 2, чл.102, ал.2, чл.124, чл.128 и чл.129, ал.2 Примери
Приложение №20 към чл.92, ал.2 Приложимост на различни на типове улични кръстовища
Приложение №21 към чл.93, ал.1 Елементи на светофарно регулирани кръстовища
Приложение №22 към чл.95, ал.3 и чл.119 Височина на бордюри
Приложение №23 към чл.97, ал.3 Определяне на необходимост от обособена лента за ляво завиване
Приложение №24 към чл.101, ал.1 и чл.133, ал.4 Оформление на пътното платно
Приложение №25 към чл.105 Кръгови кръстовища
Приложение №26 към чл.110, т.2, чл.111, ал.1 и чл.125, ал.5 Варианти за оформлението на лентите за престрояване и завиване
Приложение №27 към чл.112, ал.1 Оформяне на ленти за автомобилни обръщачи
Приложение №28 към чл.114, ал.2 Полета на видимост
Приложение №29 към чл.115, чл.116, чл.117, чл.118, ал.2 и чл.126, ал.4 Определяне на разстояния за спиране
Приложение №30 към чл.120, ал.2 и чл.121, ал.3 Размери за паркиране
Приложение №31 към чл.127 Понижения на бордюрните линии
Приложение №32 към чл.128 Полета на видимост на местата за пресичане
Приложение №33 към чл.141 и чл.145, ал.3 и 6 Спирки
Приложение №34 към чл.149, ал.2 Геометричните елементи на автомобилните обръщачи
Приложение №35 към чл.155, ал.1, 2 и 6 и чл.156, ал.1 и 2 Гаражни рампи