Наредба 10№49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешниЯт ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи. Наредба 01№3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2111 Наредба 10№49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешниЯт ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико- социални грижи
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
УСТРОЙСТВО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Специфични изисквания
 
Глава трета
НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КЛИНИКИТЕ, ОТДЕЛЕНИЯТА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ
 
Глава четвърта
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
Раздел I Организация на дейностите по приема на пациенти
Раздел II Организация на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност и на грижите за пациентите
Раздел III Организация на дейностите при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи
Раздел IV Организация на дейностите по предаване трупа на починал пациент
Раздел V Условия и ред за предоставяне на дейности по комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания в болниците за активно лечение
 
Глава пета
ВЪТРЕШЕН РЕД В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.13 Здравни изисквания към помещенията на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, както и осигуряване на противоепидемичен режим в тях
Приложение №2 към чл.19, ал.8 Карта на съответствието за проверка на спазването на изискванията на Медицински стандарт “.......”
Приложение №2а към чл.20, ал.3 Лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешното отделение
Приложение №3 към чл.20, ал.3 Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагн остициране
 
Наредба 01№3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 
Раздел I Общи положения
Раздел II Задължения на работодателя
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.17 Рискове, свързани с частите на тялото, подлежащи на защита с лични предпазни средства (ЛПС)
Приложение №2 към чл.17 Неизчерпателен списък на видовете лични предпазни средства във връзка с рисковете, от които защитават
Приложение №3 към чл.17 Неизчерпателен списък на дейностите и на областите на дейност, които могат да изискват осигуряването на лични предпазни средства