Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2307 Наредба 09№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА
Раздел I Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито
Раздел II Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра
Раздел III Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра
Раздел IV Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито
Раздел V Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части
Раздел VI Изисквания към настилките на територията на площадки за игра
Раздел VII Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки
 
Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ
Раздел I Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра
Раздел II Поддържане и контрол на площадките за игра
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.15, ал.1, 2 и 3 Растителни видове, неподходящи за засаждане на територията на площадка за игра
Приложение №2 към чл.16, ал.3 Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра
Приложение №3 към чл.18, ал.4 и чл.50, ал.1 Схема на дълбочините на настилките от насипни продукти при изпълнението на фундамент на съоръжение за игра в насипна настилка
Приложение №4 към чл.42, ал.3 Схема на парапет и преграда
Приложение №5 към чл.45 Специфични изисквания за осигуряване на безопасността на някои видове съоръжения за игра
Приложение №6 към чл.47, ал.2 Определяне на минималната площ на ударопоглъщаща настилка на съоръжение за игра
Приложение №7 към чл.56, ал.1 и ал.2, т.2, чл.63, ал.2 и чл.68, ал.4 Списък на приети, одобрени и публикувани части от серията стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра”, при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност
Приложение №7а към чл.63а и чл.68, ал.6 Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършния контрол на площадка за игра
Приложение №8 към чл.69, ал.3 Опасности, които могат да бъдат установени по време на поддържането на площадките за игра
Приложение №9 към чл.69, ал.4 Примерен образец на периодичен доклад за оперативен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
Приложение №10 към чл.69, ал.4 Примерен образец на периодичен доклад за оперативен контрол на закрита площадка а игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола
Приложение №11 към чл.69, ал.5 Примерен образец на доклад за злополука
Приложение №12 към чл.71, ал.2, т.1 Примерен образец на технически паспорт на площадка за игра