НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

080708 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
 
Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЕНИЯТА
 
Раздел I Общи изисквания при изчисленията
 
Раздел II Специални изисквания при изчисляване на предварително напрегнати конструкции
 
Част втора
МАТЕРИАЛИ
 
Глава трета
БЕТОН
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Нормативни и изчислителни характеристики на бетона
 
Глава четвърта
АРМИРОВКА
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Нормативни и изчислителни характеристики на армировката
 
Част трета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ
 
Дял първи
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ ПЪРВА ГРУПА
 
Глава пета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ
 
Раздел I Общи положения
 
Раздел II Елементи, подложени на нецентричен натиск
 
Раздел III Елементи, подложени на огъване
 
Глава шеста
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА НОРМАЛНИ СЕЧЕНИЯ СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА
 
Раздел I Общи положения
 
Раздел II Елементи, подложени на огъване
 
Раздел III Елементи, подложени на нецентричен натиск
 
Раздел IV Елементи, подложени на центричен опън
 
Раздел V Елементи, подложени на нецентричен опън
 
Раздел VI Елементи с произволно напречно сечение, подложени на външни сили в общо положение
 
Глава седма
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА СЕЧЕНИЯ, НАКЛОНЕНИ СПРЯМО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЕЛЕМЕНТА
 
Раздел I Общи положения
 
Раздел II Изчисляване на напречна сила
 
Раздел III Изчисляване за огъващ момент
 
Глава осма
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА УСУКВАНЕ
 
Глава девета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОДЛОЖЕНИ НА МЕСТНО НАТОВАРВАНЕ
 
Раздел I Изчисляване за местен натиск
 
Раздел II Изчисляване за продънване
 
Раздел III Изчисляване за откъсване
 
Глава десета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВБЕТОНИРАНИ ЧАСТИ И ДЮБЕЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ
 
Глава единадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА УМОРА
 
Дял втори
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ ВТОРА ГРУПА
 
Глава дванадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Изчисляване за образуване на нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Раздел III Изчисляване за образуване на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Глава тринадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНИ
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Изчисляване за отваряне на нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Раздел III Изчисляване за отваряне на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Глава четиринадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ПУКНАТИНИ
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Изчисляване за затваряне на нормални пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Раздел III Изчисляване за затваряне на наклонени пукнатини спрямо надлъжната ос на елемента
 
Глава петнадесета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДЕФОРМАЦИИ
 
Раздел I Общи изисквания
 
Раздел II Определяне на кривината на стоманобетонните елементи в участъци без пукнатини в опънната зона
 
Раздел III Определяне на кривината на стоманобетонните елементи в участъци с пукнатини в опънната зона
 
Раздел IV Определяне на провисванията
 
Част четвърта
КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава шестнадесета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава седемнадесета
МИНИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА СЕЧЕНИЯТА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
 
Глава осемнадесета
БЕТОННО ПОКРИТИЕ НА АРМИРОВКАТА
 
Глава деветнадесета
МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ АРМИРОВЪЧНИТЕ ПРЪТИ
 
Глава двадесета
НАДЛЪЖНА АРМИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
 
Глава двадесет и първа
НАПРЕЧНА АРМИРОВКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
 
Глава двадесет и втора
ЗАКОТВЯНЕ НА ОБИКНОВЕНАТА АРМИРОВКА
 
Глава двадесет и трета
ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ НА АРМИРОВКАТА И НА БЕТОНИРАНИТЕ ЧАСТИ
 
Глава двадесет и четвърта
СНАЖДАНЕ НА ОБИКНОВЕНА АРМИРОВКА ЧРЕЗ ЗАСТЪПВАНЕ БЕЗ ЗАВАРЯВАНЕ
 
Глава двадесет и пета
СЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КОНСТРУКЦИИ
 
Глава двадесет и шеста
СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА КОНСТРУИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
 
Приложение 1 МАРКИ НА СТОМАНАТА ЗА ВБЕТОНИРАНИ ЧАСТИ
 
Приложение 2, 3 ОСНОВНИ ВИДОВЕ ЗАВАРЕНИ СЪЕДИНЕНИЯ
 
Приложение 4 ОПРЕДЕЛЯНЕ ВИСОЧИНАТА НА МОНОЛИТНО ИЗЛИВАНИ БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ
 
Приложение 5 ОСНОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ МРРБ ЗАПОВЕД №РД-02-14-485/080711
 
Приложение ИЗМЕНЕНИЕ №5