Геодезия в строителството - учебник за професионални гимназии

Код на продукта:  
11.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Геодезия в строителството Милев

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
Предмет на геодезията
Кратки исторически бележки
Първи раздел. Основи на геодезията
Първа глава. Общи сведения по геодезия
Форма и размери на Земята
Понятие за геодезическа снимка
Мащаби
Числен мащаб
Линеен мащаб
Напречен мащаб
Изобразяване на земната повърхност върху равнина
Хоризонтални и вертикални прави и равнини
Отвес
Либела
Условни знаци за ситуация и релеф
Означаване на точки върху местността