Наредба 03№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


2211 Наредба 03№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 
Част първа
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
 
Глава трета
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 
Част втора
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО В ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава четвърта
УСТРОЙСТВО НА ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава пета
УСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава шеста
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
 
Глава седма
УСТРОЙСТВО НА ОЗЕЛЕНЕНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава осма
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 
Глава девета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
 
Глава десета
УСТРОЙСТВО НА СМЕСЕНИ ЦЕНТРАЛНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава единадесета
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
 
Глава дванадесета
УСТРОЙСТВО ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ЗЕМЕДЕЛСКИ, ГОРСКИ, ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава дванадесета “а”
УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ (отм.)
 
Част трета
УСТРОЙСТВО НА МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
 
Глава тринадесета
УСТРОЙСТВО НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ПЪТИЩАТА И ТРАНСПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава четиринадесета
УСТРОЙСТВО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава петнадесета
УСТРОЙСТВО НА ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Глава шестнадесета
УСТРОЙСТВО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 
Част четвърта
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ В ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ
 
Глава седемнадесета
УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 
Глава осемнадесета
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДИТЕ И ПОСТРОЙКИТЕ
 
Глава деветнадесета
НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ
 
Глава двадесета
ХАРАКТЕР НА ЗАСТРОЯВАНЕТО. ВИСОЧИНА НА СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА
 
Глава двадесет и първа
ЛИНИИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ
 
Глава двадесет и втора
РАЗПОЛАГАНЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ В УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 
Глава двадесет и трета
РАЗПОЛАГАНЕ НА ПОСТРОЙКИТЕ НА ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ В УРЕГУЛИРАНИТЕ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 
Глава двадесет и четвърта
ИЗДАТИНИ НА СГРАДИТЕ
 
Глава двадесет и пета
ОГРАЖДАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ
 
Глава двадесет и шеста
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА
Раздел I Общи положения
Раздел II Жилищни сгради
Раздел III Жилища
Раздел IV Строителни елементи, конструкции и инсталации на жилищните сгради (отм.)
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.21
Определяне на прилежащия терен (урегулиран поземлен имот) на съществуващи сгради при преструктуриране на жилищни и курортни комплекси
 
Приложение №2 към чл.81
Схематични положения за определяне разстоянията между сградите при комплексно застрояване
 
 
Наредба 06№5 за техническите паспорти на строежите
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ
Раздел I Обхват и съдържание на техническия паспорт на строежа
Раздел II Ред за съставяне на техническия паспорт Технически паспорт на нов строеж Технически паспорт на съществуващ строеж
Раздел III Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация на техническия паспорт на строежа
Раздел IV Енергиен паспорт на сграда (отм.)
 
Глава трета
ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби