Животновъдни обекти. Норми за проектиране; ветеринарномедицински изисквания; технологични норми

Код на продукта:  
14.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ЖИВОТНОВЪДНИ И ПТИЦЕВЪДНИ КОМПЛЕКСИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 3

Глава втора
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИТЕ И ПТИЦЕВЪДНИТЕ КОМПЛЕКСИ ... 4

Глава трета
ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ ... 6
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 13

Приложение:
1. КОНСТРУКЦИИ на трайните настилки за пътища и площадки в животновъдните и птицевъдни комплекси ... 14


НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ И ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 15

Глава втора
КОМПОЗИЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ... 16

Глава трета
КОНСТРУКТИВНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ... 19

Раздел I
КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 19

Раздел II
ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 19

Раздел III
ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 20

Раздел IV
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ... 21

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 21


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. НОРМИ ЗА НЕОБХОДИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ НА ЕДНО ЖИВОТНО В ГОВЕДОВЪДСТВОТО ... 22
НОРМИ ЗА НЕОБХОДИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ НА ЕДНО ЖИВОТНО В ОВЦЕВЪДСТВОТО ... 24
НОРМИ ЗА НЕОБХОДИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЖИВОТНО В СВИНЕВЪДСТВОТО ... 25
НОРМИ ЗА НЕОБХОДИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩ ЗА ЕДНА ПТИЦА В ПТИЦЕВЪДСТВОТО ... 25

2. НОРМИ ЗА ЕСТЕСТВЕНО И ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ПТИЦЕВЪДНИ СГРАДИ ... 26

Наредба № 44 от 20 април 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Раздел I
Общи положения ... 30

Раздел II
Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни ... 31

Раздел III
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на селскостопански животни ... 32

Раздел IV
Ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към люпилните ... 39

Раздел V
Задължения на собствениците на животновъдните обекти и люпилните ... 40

Раздел VI
Контрол от органите на НВМС ... 42
Допълнителни разпоредби ... 42
Преходни и заключителни разпоредби ... 44


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Минимални разстояния на новоизграждащи се животновъдни обекти и люпилни от пътища, жп линии и други животновъдни обекти ... 45

2. Изисквания към параметрите на жизнената среда за говеда и биволи ... 47

3. Изисквания към параметрите на жизнената среда на овце и кози при оборно-пасищно отглеждане ... 53

4. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на свине ... 57

5. Изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждате на еднокопитни ... 61

6. Изисквания към параметрите на жизнената среда за отглеждане на зайци ... 63

7. I. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на подрастващи родители и родители от кокоши вид ... 64
 II. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на кокошки носачки и пилета бройлери ... 66

8. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на пуйки ... 70

9. I. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на гъски ... 72
 II. Изисквания към параметрите на жизнената среда при принудително угояване на патици за втлъстен черен дроб ... 75
 III. Изисквания към параметрите на жизнената среда при принудително угояване на гъски за втлъстен черен дроб ... 76

10. Изисквания към параметрите на жизнената среда при отглеждане на риби ... 77


ТЕХНОЛОГИЧНИ НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНИ И ПТИЦЕВЪДНИ КОМПЛЕКСИ И ФЕРМИ - спомагателен документ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 83

ГОВЕДОВЪДСТВО И БИВОЛОВЪДСТВО

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 84

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА ... 84

3. СИСТЕМИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОВЕДА И БИВОЛИ ... 85

4. ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗЧЕТИ ... 88

5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗМЕРИ ... 91

6. Разходни норми ... 97

7. ПАРАМЕТРИ на микроклимата ... 101

8. ПАРАМЕТРИ на осветлението ... 104


ОВЦЕВЪДСТВО И КОЗЕВЪДСТВО

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 105

2. ИЗИСКВАНИЯ към ПЛОЩАДКАТА ... 105

3. СИСТЕМИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ ... 105

4. ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗЧЕТИ ... 107

5. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ И ФУНКЦИОНАЛНИ РАЗМЕРИ ... 113

6. РАЗХОДНИ НОРмИ ... 117

7. ПАРАМЕТРИ НА МИКРОКЛИМАТА ... 126

8. ПАРАМЕТРИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО ... 128


СВИНЕВЪДСТВО

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 129

2. НОМЕНКЛАТУРА ... 129

3. СИСТЕМИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕТЕ ... 131

4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИТЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ... 135

5. СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 137

6. ИЗИСКВАНИЯ към ТЕРИТОРИЯТА и РАЗПОЛОЖЕниеТО НА СГРАДИТЕ И СПОМАГАТЕЛНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ... 138

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ ... 140

8. НОРМИ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ ... 141

9. РАЗМЕРИ НА БОКСОВЕТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ... 142

10. НОРМИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВОДА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОСНАБДЯВАНЕТО ... 146

11. НОРМИ ЗА ОТДЕЛЯНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ТОР И УРИНА ... 147

12. НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ към УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ ... 147

13. ЗООТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НОРМИ ... 151


ПТИЦЕВЪДСТВО ... 154

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ... 154

2. Изисквания към площадката ... 155

3. Капацитет ... 156

4. ПРОИЗВОДСТВЕНА СТРУКТУРА ... 156

5. Система на отглеждане и технологични разчети ... 157

6. Профилактични мерки в птицекомбинатите и норми за прекъсване на производствения процес ... 170

7. РАЗХОДНИ НОРМИ ... 172

8. ПАРАМЕТРИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО ... 179

9. Параметри на микроклимата ... 180

10. Механизация и автоматизация на процесите ... 185


ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ... 186


НОРМИ ЗА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ НА НРБЪЛГАРИЯ Извлечение ... 189


  • Издателство: Блестящ факел