Защита от шум - сборник

Код на продукта:  
9.30 лв.

Крайна цена с ДДС:


Закон за защита от шума в околната среда
Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите и вредните ефекти от шума върху здравето на населението
Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие