Закон за управление на отпадъците

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

131112 Закон за управление на отпадъците
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Раздел I Задължения на лицата, извършващи дейности с отпадъци
Раздел II Разширена отговорност на производителя
Раздел III Задължения на органите на местното самоуправление и местната администрация
 
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 
Глава четвърта
ИНФОРМАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ
Раздел I Информация и публични регистри
Раздел II Планове и програми
Раздел III Финансиране
Раздел IV Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране
 
Глава пета
РАЗРЕШАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
Раздел I Разрешения за дейности с отпадъци
Раздел II Регистрация за дейности с отпадъци
Раздел III Разрешение на организация по оползотворяване и за индивидуално изпълнение
Раздел IV Трансграничен превоз на отпадъци
Раздел V Контрол по управлението на отпадъците
 
Глава шеста
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I Принудителни административни мерки
Раздел II Административни нарушения и наказания
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към §1, т.11 Дейности по обезвреждане
Приложение №2 към §1, т.13 Дейности по оползотворяване
Приложение №3 към §1, т.12 Свойства, които определят отпадъците като опасни
Приложение №4 към чл.50, ал.3, т.2 Примерни мерки за предотвратяване образуването на отпадъци
Приложение №5 към §20 Срокове за съоръженията
 
 
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРЕМАХВАНЕТО НА СТРОЕЖИ
 
Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
 
Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА И ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА ПРОДУКТИ ОТ ОПОЛЗОТВОРЕНИ СО
 
Глава пета
ИНФОРМАЦИЯ
 
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.3, т.1 и 2
I. класификация на неопасните строителни отпадъци
II. класификация на опасните строителни отпадъци
Приложение №2 към чл.5, т.1 Общи данни за проекта
Приложение №3 към чл.5, т.2 Подробно описание на обекта на премахване
Приложение №4 към чл.5, т.3 Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (СО) за проекта обща прогнозна за степента на материално оползотворяване на со за проекта
Приложение №5 към чл.5, т.4 Прогноза за степента на влагане в проекта на продукти от оползотворени СО и СО за обратни насипи изчисляване на прогнозната степен на влагане на продукти от оползотворяване на СО/СО, оползотворени за обратни насипи в проекта
Приложение №6 към чл.8, ал.1 Транспортен дневник на СО
Приложение №7 към чл.9, ал.1 Отчет за изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци степен на материално оползотворяване на со за проекта
Приложение №8 към чл.11, ал.2 Количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци
Приложение №9 към чл.12, ал.2 Метод за изчисляване на изпълнението на целите по чл.32 ЗУО
приложение №10 към чл.13, ал.1 и 2 Поетапно изпълнение на целите по чл.13 по години
Приложение №11 към чл.16, ал.3 Площадки с потенциални замърсявания
Приложение №12 към чл.17 Специфични изисквания към дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и оползотворяване на СО, както и към площадките, на които се извършват тези дейности
 
 
Наредба 13№6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ
Раздел I Общи изисквания към депата
Раздел II Изисквания към проектирането и изграждането на депата за отпадъци
Раздел III Изисквания към експлоатацията на депата за отпадъци
Раздел IV Закриване на депата за отпадъци
 
Глава трета
ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Раздел I Изисквания към съоръженията и инсталациите за биологично третиране на биоразградими отпадъци
Раздел II Съоръжения и инсталации за предварително третиране на отпадъци
Раздел III Изисквания към експлоатацията на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Раздел IV Изисквания към съхраняването на метален живак за повече от една година
 
Глава четвърта
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 
Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.1, т.3, чл.13, ал.1, т.5 и ал.2, чл.31, ал.2, чл.33, ал.2, чл.34, ал.2, ал.3, ал.5 - 7, чл.36, т.1, буква “б” и чл.37, ал.1, т.2, букви “а” - “в”
 
ЧАСТ I ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА ДЕПА
Раздел 1 Процедура за приемане на отпадъци на депа
Раздел 2 Критерии за приемане на отпадъци
Раздел 3 Вземане на проби и методи за изпитване
 
ЧАСТ II ОЦЕНЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЗА ПОДЗЕМНО СЪХРАНЯВАНЕ
Раздел 1 Принципи на безопасността на подземно съхраняване - всички видове
Раздел 2 Критерии за приемане за подземно съхраняване - всички видове
Раздел 3 Допълнителни съображения при солни рудници
Раздел 4 Допълнителни съображения при твърди скали
Раздел 5 Процедури за приемане на метален живак
 
Приложение №2 към чл.1, т.4 и чл.22
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ТЯЛОТО НА ДЕПОТО
Раздел 1 Общи изисквания
Раздел 2 Геоложка основа
Раздел 3 Изисквания към долния изолиращ екран на депото
Раздел 4 Изисквания към горния изолиращ екран на депата
Раздел 5 Газоотвеждаща система
Раздел 6 Осигуряване на стабилност на отпадъчното тяло на депото
 
Приложение №3 към чл.3, ал.2, т.3, чл.11, ал.1, чл.12, чл.15, ал.1, т.3, чл.21, ал.4, чл.40, ал.1, т.1 и чл.44, ал.2
 
ПЛАН ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПАТА
Раздел 1 Общи изисквания
Раздел 2 Метеорологични данни
Раздел 3 Емисионни данни: контрол върху водите, инфилтрата и газовете
Раздел 4 Опазване на подземните води
Раздел 5 Топография на депото: състоянието на тялото на депото
Приложение №4 към чл.3, ал.2, т.3 и чл.59 Изисквания за мониторинг, проверка и извънредни ситуации за целите на временното съхранение на метален живак за повече от една година
 
 
Наредба 04№7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Раздел I Ред за определяне на площадките
Раздел II Условия за определяне на площадките за третиране на отпадъци
 
Глава трета
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
 
Глава четвърта
ГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Раздел I Геоложки и хидрогеоложки условия
Раздел II Хидроложки условия
 
Допълнителни разпоредби
Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.12 Коефициенти на използваемост на територията на площадките за третиране на отпадъци
Приложение №2 към чл.14 Норми за планиране и застрояване на площадки за третиране на отпадъци
 
 
Образци по чл.19 и 20 от Наредба 13№2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
 
Приложение №28 към чл.19, ал.1 Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали
Приложение №29 към чл.19, ал.2 Годишен отчет за вложените рециклирани строителни материали от оползотворени строителни отпадъци
Приложение №30 към чл.19, ал.3 Годишен отчет за оползотворени строителни отпадъци в обратни насипи
Приложение №31 към чл.20, ал.1 Годишен отчет за депониране на отпадъци