ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1804 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
 Раздел I Устройство на околоградския район
 Раздел II Устройство на градския район
 Раздел III Устройство на централната градска
 
Част
 Раздел IV Устройство на зелената система
 Раздел V Устройство на техническата инфраструктура
 
Глава трета
 ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН И РЕЖИМ НА СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
 
Глава четвърта
 АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.3, ал.2
Общ устройствен план на Столична община
 Правила и нормативи за устройство и застрояване