ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2010 ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ТЕРИТОРИАЛНА ОСНОВА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава втора “а”
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ (, отм.)
 
Глава трета
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава пета
РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава шеста
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава седма
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ (, отм.)
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
 
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
Глава втора
ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА, СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Раздел I Национална концепция за регионално и пространствено развитие
Раздел II Интегрирана териториална стратегия за развитие на регион за  планиране от ниво 2
Раздел III План за интегрирано развитие на община
 
Глава трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Раздел I Организация и дейност на регионалния съвет за развитие
Раздел II Организация и дейност на областния съвет за развитие
 
Глава четвърта
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Наблюдение на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2
Раздел III Наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
Приложение №1 към чл.29, ал.2 Процедура за избор на председател на регионалния съвет за развитие по чл.29, ал.2 от правилника
Приложение №2 към чл.31 Процедура за определяне на поименния състав на представителите по чл.18, ал.13, т.10 от ЗРР
Приложение №3 към чл.32 Процедура за определяне на поименния състав на представителите по чл.18, ал.13, т.11 от ЗРР
Приложение №4 към чл.39, ал.4 Процедура за подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции от регионалните съвети за развитие в изпълнение на функциите им по чл.19, ал.1, т.3 от ЗРР
 
 
Наредба 20№РД-02-20-2 за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
 
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОРОДНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА СТАЦИОНАРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ Раздел I Елементи на водородните зарядни станции Раздел II Технически изисквания за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на водородни зарядни станции Раздел III Устройствени параметри и минимални разстояния при проектиране на зарядни станции за зареждане на автомобили с водород
 
Глава трета КОНТРОЛ НА ВОДОРОДНИТЕ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ПРОЕКТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Допълнителна разпоредба ЗаклюЧителни разпоредби