Училища. Норми за проектиране

Код на продукта:  
6.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
ЕДИННИ СРЕДНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА – I СТЕПЕН. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ЧАСТ ПЪРВА
ЕДИННИ СРЕДНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА – I СТЕПЕН

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРЕНИТЕ ... 4

Глава трета
УЧИЛИЩНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
Общи изисквания ... 5

Раздел ІІ
Сектор "Първи период" ... 8

Раздел IIІ
Сектор "Общообразователни дисциплини" ... 9

Раздел IV
Сектор "Природонаучни дисциплини" ... 10

Раздел V
Сектор "политехнически дисциплини" ... 11

Раздел VI
Сектор "Естетически дисциплини" ... 12

Раздел VII
Сектор "Здравеопазване" ... 13

Раздел VIII
Сектор "Обществено-масова и идеологическа работа" ... 13

Раздел IX
Библиотечно-информационен център ... 15

Раздел Х
Сектор "Методическо и административно ръководство" ... 16

Раздел XI
Сектор "Спорт" ... 16

Раздел XII
Сектор "Хранене" ... 19

Раздел XIII
Комуникационни и обслужващи площи ... 20

Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I
Осветление ... 22

Раздел II
Електрическа и слаботокова инсталация и електрообзавеждане ... 22

Раздел III
Водопровод и канализация ... 23

Раздел IV
Отопление и вентилация ... 24

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 24


Приложение:

Състав и площ на помещенията за различни типове ЕСПУ в m2 ... 25
СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА. НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. ЧАСТ I


ПРЕДГОВОР ... 31

ЧАСТ ПЪРВА
СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА (СОУ) І - XІ - XII клас

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 33

Глава втора
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕРЕНИТЕ ... 34

Глава трета
УЧИЛИЩНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
Общи изисквания ... 35

Раздел ІІ
Първа степен І - ІV клас ... 37

Раздел ІІІ
Втора и трета степен V - VІІІ клас и ІХ - ХІ - ХІІ клас ... 38

Раздел IV
Многофункционална зона – помещения за СИП ... 41

Раздел V
Многофункционална зона – сектор "Извънкласни дейности" ... 41

Раздел VІ
Многофункционална зона – Библиотечно-информационен център ... 42

Раздел VІІ
Многофункционална зона – сектор Административно ръководство ... 43

Раздел VІІІ
Многофункционална зона – сектор "Здравеопазване" ... 44

Раздел ІХ
Многофункционална зона – сектор "Спорт" ... 44

Раздел Х
Многофункционална зона – сектор "Хранене" ... 46

Раздел ХІ
Комуникационни и обслужващи площи ... 48

Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I
Осветление ... 49

Раздел ІІ
Електрическа и слаботокова инсталация и електрообзавеждане ... 50

Раздел IІІ
Водоснабдяване и канализация ... 51

Раздел IІІ
Отопление и вентилация ... 51

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 51


  • Издателство: Блестящ факел