Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации

Код на продукта:  
42.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство:  СЕК
В книгата "Ценообразуване за строителство и ремонти - методики и спецификации" са изложени подробно общите правила за съставяне на анализни единични цени за строителните и монтажните работи и конкретни методики за ценообразуване по групи работи.

Съдържание:

1. Цени за строителство и цени за ремонти

1.1. Пазарни и анализни единични цени

1.2. Единични цени според предназначението

2. Количествени сметки и спецификации

2.1. Нормативи и практики за съставяне на КС

2.2. Съдържание и форма на количествената сметка.

2.3.Спецификациите към количествените сметки
3. Общи правила за съставяне на анализна единична цена

3.1. Последователност на стъпките за съставяне на цената

3.2. Събиране и анализиране на необходимата информация

3.3. Определяне на наименованието на вида работа и на анализната единична цена

3.4. Информация за технологията на изпълнение

3.5. Разходни норми и източници за разходни норми

    3.5.1. Разход за труд

    3.5.2. Разход за механизация

    3.5.3. Разход за материали

    3.5.4. Допълнителни разходи

3.6. Съобразяване с проектната спецификация

3.7. Изработване на анализна единична цена

3.8. Сравняване на резултата с пазарните цени

4. Практики за използване на общите правила за съставяне на анализни единични цени
Ценообразуване и спецификации за различни видове строително и монтажни работи - Земни работи (изкопи и насипи); Кофражи и подпорни скелета; Бетони – доставка и полагане; Стоманени армировки за бетон; Фасадни скелета; Зидарии; Скелетни покривни конструкции; Покриване с керемиди; Покривно водоотвеждане; Хидроизолации; Мазилки; Сухо строителство ; Топлоизолации; Вътрешни облицовки с керамични плочи; Подови настилки и поднастилки; Боядисване и бои; Водопроводни и канализационни инсталации в сгради.


  • Издателство: СЕК