Строителство на автомобилни пътища

Код на продукта:  
17.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Н. Михайлов
Издателство: Галини-Н
Издадена: 2012 г.
Корици: меки

Строителство на автомобилни пътища

I. Автомобилни пътища и тяхното значение.

1. Транспорт и автомобилни пътища.

значение на автомобилния транспорт за развитието
изисквания на трафика към пътищата
изучаване на трафика
деление и класификация на пътищата

2. Пътна мрежа на България.

републикански пътища
местни общински пътища
гъстота на пътната мрежа
международни пътища и европейски транспортни коридори през територията на България

3. Периоди и етапи в изграждането на пътната мрежа на България.

II. Земни работи в пътното строителство.

1. Видове земни работи.

същност на дейността
дейности при изпълнението на земните работи
операции при изпълнението на земните работи
условия за изпълнението на земните работи

2. Строителни почви за изграждане на земното тяло.

въведение
свойства и качествени показатели на строителните почви (БДС 2761-86)
класификация
въздействия върху почвите, вградени в земното тяло
изисквания към качествата на почвите при изграждане на земното тяло
контролиране качеството на строителните почви по време на строителството

3. Подготовка на строителната площадка.

4. Изкопни работи.

начини за изпълнение на изкопите в земните почви и при раздробени скали
депониране на излишната земна маса
отводняване по време на изкопните работи
оформяне на изкопа
контрол при изпълнението на изкопите

5. Изкопни работи в скални почви.

взривяване на масиви от скални почви
изкопи в скални почви по безвзривен метод

6. Изпълнение на насипите.

видове насипни работи в пътното строителство.
обратни засипки при съораженията
контрол при изпълнение на насипите
изпълнение на банкетите
контрол при изпълнението на банкетите

7. Машини за изпълнение на земните работи.

земекопни и разтилачни машини
земекопни машини с натоварване на масите
уплътнителни машини

8. Уплътняване на земните маси.

състояние на земните маси след изкопаването
цели на уплътняването
методи

9. Методи за контрол на плътността.

какво включва контролът на степента на уплътняването?
методи за определяне на достигнатата плътност при земни почви
контрол при уплътняването на скални насипи

10. Устойчивост на земното тяло в изкоп и насип.

сили и природни фактори, въздействащи на пътното тяло
повреди в земното тяло - причини и противомерки
оразмеряване на наклоните на откосите
мероприятия за предотвратяване на деформациите
роля на ландшафтното оформяне за подобряване на устойчивостта на пътното тяло

11. Движение и разпределение на земните маси.

изчисление на количеството насипи и изкопи
бункеров полигон
движение и разпределение на земните маси

12. Рекултивации на нарушени терени.

разработване на проекти за рекултивации, подобряване и оползотворяване на хумусния пласт
рекултивация на нарушени терени
ред за приемане на рекултивирани или подобрени площи
депониране и оползотворяване на хумусните пластове

III. Отводняване на пътното тяло.

1. Отводняване на пътя.

източници на овлажняване
водно-топлинен режим
средства за отводняване на пътното тяло
план за отводняване

2. Водостоци.

видове
изпълнение на строителните работи

3. Сглобяеми тръбни водостоци от uPVC-тръби и от стоманени сегменти.

технология и проблеми при използването на говоти стоманобетонни изделия за водостоци
спирално навити пластични тръби, система RIBLOC/HDPE
водостоци от стоманени гофрирани тръбни сегменти

IV. Пътни настилки.

1. Пътни настилки - класификация и изксвания.

пътна настилка и конструктивни пластове
деформация и усилия в пътната настилка
изисквания
класификация
примери

2. Земна основа на пътните настилки.

предназначение и изисквания
оразмерителни характеристики на почвите
земно легло
природо-климатични фактори, влияещи на земната основа
средства и начини за подобряване на функциите на земната основа

3. Основи на пътните настилки.

принципна схема и функции
видове пътни основи
контрол при изпълнението на основните пластове

4. Настилки без трайно покритие - земни и трошенокаменни.

земни и подобрени земни пътища
трошенокаменни настилки

5. Паважни настилки.

приложение
изисквания към материалите
технология на изпълнение
предимства и недостатъци

6. Бетонови настилки.

особености в работата на бетоновите настилки
конструктивни характеристики
видове фуги
материали и технология на изпълнението
оразмеряване
предимства и недостатъци

7. Асфалтови настилки - обща характеристика и материали.

настилки с органични свързващи вещества
материали за асфалтови настилки
предимства и недостатъци

8. Повърхностни обработки.

обща характеристика и приложения
материали
видове
изпълнение и трайност
предимства и недостатъци

9. Видове асфалтови смеси.

общи сведения
видове
проектиране на състава на асфалтовите смеси

10. Изпълнение на асфалтовите работи.

същност и фази на асфалтополагането
компоненти на асфалтополагача
подбор на екипа машини за полагането
изготвяне на пробен участък
условия за изпълнението на асфалтовите работи
изисквания за изпълнение на уплътняването
контрол по време на изпълнение

11. Конструиране и оразмеряване на еластично-пластичните настилки.

термини и определения
земна основа
обем и характер на движението
мразоустойчивост
оразмеряване на пътната конструкция по метода AASHTO

V. Материали за пътни настилки.

1. Каменни материали. в пътното строителство.

видове
въздействия върху каменните материали, вложени в пътното тяло
основни показатели на каменните материали, които се изследват
лабораторни изследвания
подготовка на каменния материал за изпълнение на земните работи и за производство на асфалтови и бетонни смеси

2. Органични свързващи вещества за асфалтови смеси.

изисквания към качествата на ОСВ
показатели, на които се изпитват битумите
практика в другите страни
тенденции в развитието на ОСВ, използващи се при пътните настилки
показатели на битумите, които се подобряват при модифицирането
изпитване на полимермодифицираните битуми
битумни емулсии

3. Производство на асфалтови смеси.

асфалтосмесителни инсталаци - принцип на работа
основни части на асфалтовата инсталация
изисквания за охрана на труда
изисквания към производствения процес

4. Изготвяне и изпитване на пробни тела от асфалтова смес по БДС EN.

изготвяне на пробни тела от асфалтова смес
изпитване на пробни тела от асфалтова смес

5. Производство на бетонови смеси.

приложения на монолитния бетон
изисквания към бетонните смеси
изисквания към материалите
видове бетонови стопанства
технологични схеми на бетоновите стопанства
производителност на смесителите
организация и условия за изпълнение на бетонови настилки/изделия с изливане на място
предимства на бетоновите изделия, излети на място