Строителство и ремонти - правила и процедури, наръчник

Код на продукта:  
42.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор:инж. Й. Божков,
инж. Ст. Пехливанова, инж. Цв. Христова
Издателство:  СЕК
Издадена: 2009 г.
Корици: меки

Изключително полезно помагало за всички, които се занимават със строителство.

~~Съдържание:


1 ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕМ СТРОЕЖ/РЕМОНТ


2 ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРЕН (ПАРЦЕЛ) НА БЪДЕЩИЯ СТРОЕЖ

3 УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

4 ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ

5 ИЗБОР НА СТРОИТЕЛ

6 РАЗРЕШАВАНЕ И ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

7 ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ

8 ИЗМЕРВАНЕ НА ВИДОВЕ СМР И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБЕМИ И ПЛОЩИ

9 ДОГОВАРЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

10 ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖИ И РЕМОНТИ

11 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

12 РЪКОВОДСТВО И ОТЧИТАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

13 ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

14 АКТУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА СМР

15 ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ - ПРЕДАВАНЕ

16 НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ

17 РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
~~Приложения:


1 - Текст на чл. 169 от ЗУТ към януари 2016 г.;

2 - Образец на подробна количествена сметка;

3 -  Образец на обобщена количествена сметка;

4 - Методика за съставяне, проверка и защита на единична анализна цена;

5 - Пример за обобщена количествено-стойностна сметка;

6 - Доплащане за утежнени условия;

7 - Съдържание на Генерална сметка;

8 - Коефициент за доставка;

9 - Таблици за преизчисление на прогнозни  стойности;

10 - Таблици с оптимални нормовремена за СМР