Стоманобетонни конструкции част 1

Код на продукта:  
19.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Сп. Памукчиев
Издателство: Техника
Издадена: 1998 г.
Корици: меки

1. Общи принципи при проектирането на стоманобетонни конструкции.
•основни положения
•типизация и унификация на сградите и съораженията
•технико-икономически показатели - критерии за оценка на проектните решения

2. Едноетажни скелетни конструкции за сгради и съоражения.
•обща характеристика на скелетните и рамковите конструкции
•конструиране на монолитни рамкови конструкции
•основни изисквания за конструиране на предварително напрегнати конструкции
•едноетажни промишлени и селскостопански сгради
•деформационни фуги

3. Многоетажни сгради.
•общи сведения
•подови конструкции
•натоварвания и въздействия
•многоетажни скелетни конструкции
•конструиране на многоетажни монолитни безскелетни конструкции
•конструиране на многоетажни смесени конструкции
•особености при изчисляването на безскелетни и смесени конструкции за многоетажни сгради
•безскелетни конструкции с едроразмерни елементи за жилищни сгради
•конструиране на многоетажни сгради с обемни елементи

4. Стоманобетонни фундаменти.
•общи сведения
•ивични фундаменти
•конструиране и изчисляване на фундаментни скари
•конструиране и изчисляване на фундаментни плочи
•конструиране и изчисляване на фундаменти под машини

5. Особености при проектирането и изчисляването на стоманобетонни конструкции в земетръсни райони.
•общи сведения
•конструктивни мерки за осигуряване на сградите срещу земетръс
•основни положения за изчисляване на сгради и съоражения на земетръс
•изчисляване на сгради и съоражения на земетръс съгласно с действуващите норми

6. Причини за повреди, усилване и възстановяване на стоманобетонни конструкции.
•причини за повреди
•методи за усилване и възстановяване