Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Списък на действащата към 1.I.2019 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
8.00 лв.
Добави

I. Регионално развитие
II. Собственост. Концесии
III. Обществени поръчки
IV. Геодезия, картография и кадастър
V. Устройство на територията
VI. Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
VII. Жилищни и общественообслужващи сгради
VIII. Производствени сгради и съоръжения
IX. Строителни конструкции
X. Пожарна и взривна безопасност
XI. Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
XII. Околна среда и отпадъци
XIII. Защита от шум. Изолации в строителството
XIV. Енергийна ефективност
XV. Топло-, електро- и газоснабдяване
XVI. Електронни съобщителни мрежи и съоръжения
XVII. Транспортна инфраструктура
XVIII. Геозащита
XIX. Водни ресурси, обекти, системи и съоръжения. водоползване
XX. Здравословни и безопасни условия на труд
XXI. Безопасна експлоатация и технически надзор
XXII. Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях.

Сходни продукти

©2018 ArTechStore. Всички права запазени