Списък на действащата към 01.01.2018 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

Код на продукта:  
8.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1801 Списък на действащата към 1.I.2018 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството
 
I. Регионално развитие
II. Собственост. Концесии
III. Обществени поръчки
IV. Геодезия, картография и кадастър
V. Устройство на територията
VI. Строителен процес. Правоспособност в проектирането и строителството
VII. Жилищни и общественообслужващи сгради
VIII. Производствени сгради и съоръжения
IX. Строителни конструкции
X. Пожарна и взривна безопасност
XI. Санитарно-хигиенни и здравни изисквания
XII. Околна среда и отпадъци
XIII. Защита от шум. Изолации в строителството
XIV. Енергийна ефективност
XV. Топло-, електро- и газоснабдЯване
XVI. Електронни съобщителни мрежи и съоръжениЯ
XVII. Транспортна инфраструктура
XVIII. Геозащита
XIX. Водни ресурси, обекти, системи и съоръжениЯ. водоползване
XX. Здравословни и безопасни условия на труд
XXI. Безопасна експлоатация и технически надзор
XXII. Технически изисквания към продуктите, свързани със строителството, и оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях
 
 
Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛИТЕ
 
Глава трета
 РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Глава четвърта
 ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА НА РЕГИСТЪРА
 
Глава пета
 ПЪРВОНАЧАЛНО ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
 
Глава шеста
 ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.2 ЗКС
 
Глава седма
 ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ОПИТ
 
Глава осма
 ПРОМЯНА В ИДЕНТИФИКАЦИЯТА
 
Глава девета
 ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
 
Глава десета
 РАЗШИРЯВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ
 
Глава единадесета
 ДОБРОВОЛНО СВИВАНЕ НА ОБХВАТА НА ВПИСВАНЕ
 
Глава дванадесета
 ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.28, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА
 
Глава тринадесета
 ВРЕМЕННО ИЛИ ЕДНОКРАТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
 
Глава четиринадесета
 ПУБЛИЧНОСТ
 
Глава петнадесета
 УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ И КОНТРОЛЕН ТАЛОН
 
Глава шестнадесета
 ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА
 
Глава седемнадесета
 ПРОВЕРКИ
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби