Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Списък на действащата към 01.01.2017 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. Становища на МРРБ по прилагане на ЗУТ и наредбите към него.

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
8.00 лв.
Добави

~~1701 СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ 1.I.2017 г. НОРМАТИВНА УРЕДБА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
 
I. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
II. СОБСТВЕНОСТ. КОНЦЕСИИ
III. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
IV. ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
V. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
VI. СТРОИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРАВОСПОСОБНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО
VII. ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ
VIII. ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
IХ. СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
 Х. Пожарна и взривна безопасност
 ХI. Санитарно-хигиенни И ЗДРАВНИ изисквания
 ХII. ОКОЛНА СРЕДА И ОТПАДЪЦИ
 ХIII. ЗАЩИТА ОТ ШУМ. ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
 ХIV. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
XV. ТОПЛО-, ЕЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ
 ХVI. ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
 ХVII. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
 ХVIII. ГЕОЗАЩИТА
 ХIХ. ВОДНИ РЕСУРСИ, ОБЕКТИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. ВОДОПОЛЗВАНЕ
 ХХ. Здравословни и безопасни условия на труд ХХI. Безопасна експлоатация И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
 ХХII. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО, И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
 
КАБ ПИСМО №405/04.11.2016
 
Становища на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него чл.16 Зут чл.17(1) и 31(5) Зут чл.38(9), 42(2) и 59 Зут чл.131(2)2 Зут промяна на предназначението на упи и изменение на пуп чл.139(3) чл.151(1)11 Презаверяване на разрешение за строеж чл.153 и 154 Въвеждане на строежите в експлоатация чл.230(3) и (4) застроена площ разгъната застроена площ обхват и съдържание на идейния инвестиционен проект чл.93(2) от Наредба 03№7

Сходни продукти

©2018 ArTechStore. Всички права запазени