Ръководство за проектиране на етажна сграда със стоманена конструкция,съгласно Еврокодове 1, 3 и 8. Примерен технически проект.

Код на продукта:  
28.60 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: проф. д-р инж. Ст. Цачев
Издателство: КИИП
Издадена: 2015 г.
Корици: меки

Ръководство ще помогне на строителните инженери-конструктори при изготвянето на
технически проекти на стоманени конструкции съгласно европейските норми – Еврокодове 1,
3 и 8. То е полезно учебно помагало и за студентите и докторантите със специалност
Строителство на сгради и съоръжения. Независимо, че разглеждания пример е за опреде-
лен клас конструкции – етажни сгради със стоманен носещ скелет, в него е застъпена
теорията и практиката на традиционните стоманени конструкции, поради което книгата може
да послужи за ръководство при проектирането на всякакви сгради с пълностенна стоманена
носеща конструкция. Много полезни за практикуващите инженери ще са представените
характерни детайли на пълностенните стоманени конструкции и подробните обяснения за
тяхното изчисляване. Решеният пример се базира на подробната информация за проек-
тиране на етажни сгради дадена в [7] и е практическо допълнение към тази книга, като не
повтаря а само илюстрира приложението на изложената там материя.
Желателно е книгата да се ползва като ръководство за проектиране след цялостния и́
прочит. Тя е написана не като отделни примери за прилагането на нормите, а като единен
документ илюстриращ изготвянето на техническия проект на разглежданата конструкция, с
взаимообвързаност на всичките му части.
Авторът благодари на рецензентите си доц. д-р инж. Николай Рангелов и инж.
Димитър Куманов за внимателния и много отговорен прочит на ръководството и за
направените забележки и препоръки, които са отразени в окончателния текст.