Ръководство по стоманобетон Еврокод 2 + диск

Код на продукта:  
41.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: К. Русев, В. Кърджиев и др.
Издателство: КИИП
Издадена: 2013 г.
Корици: меки

1. Конструктивни еврокодовe.

въведение
основни термини и определения
гранични състояния

2. Частни коефициенти на сигурност.

общ вид на изчислителните стойности на въздействията
изчислителни стойности на ефекти от въздействия
изчислителни стойности на характеристики на материали или продукти
изчислителни стойности на геометрични характеристики

3. Товарни въздействия и комбинации от тях.

товарни въздействия
стойност на въздействията
числени стойности на въздействията
комбинация на въздействията

4. Материали.

бетон
армировъчна стомана

5. Дълготрайност.

общи положения
условия на околната среда
изисквания за дълготрайност

6. Крайни гранични състояния - нормални сечения.

общи положения
области на деформирано състояние
оразмеряване на правоъгълни сечения, подложени на огъващ момент, с единична армировка
оразмеряване на правоъгълни сечения, подложени на огъващ момент, с двойна армировка
оразмеряване на правоъгълни сечения, подложени на огъващ момент и натискова осова сила с несиметрична армировка
оразмеряване на правоъгълни сечения, подложени на огъващ момент и опънна осова сила с несиметрична армировка
оразмеряване на правоъгълни сечения със симетрична армировка
оразмеряване на плочогредови сечения, подложени на огъващ момент с единична армировка
оразмеряване на кръгли сечения, подложени на огъващ момент и осова сила с ососиметрична армировка
оразмеряване на пръстеновидни сечения, подложени на огъващ момент и осова сила с ососиметрична армировка
натиснати елементи с ексцентрицитети по двете оси

7. Крайни гранични състояния - наклонени сечения.

наклонени сечения, предизвикани от срязващи сили
срязване между стебло и пояс при плочогредови сечения
срязване на фуги
изчисляване на продънване
усукване

8. Крайни гранични състояния - прътови модели.

общи положения
елементи на прътовите модели
последователност на работа с прътови модели
конструиране на прътов модел
усилия в елементите на прътовите модели
якостни характеристики на прътите
оптимизиране на прътови модели
типични стоманобетонни елементи, решени чрез прътови модели

9. Общи конструктивни правила и изисквания.

общи положения
общи правила за армиране

10. Умора.

общи положения
комбиниране на въздействията при умора
изисквания при изчисляване на умора
проверка на обикновенната и напрягащата армировка
проверка чрез използване на размах на напреженията, еквивалентен на повредите
други проверки за умора на армировката
проверка на умора на бетон, подложен на натиск или срязване

11. Експлоатационни гранични състояния.

общи положения
геометрични характеристики на сечение в експлоатационно гранично състояние, подложено на огъване
контрол на напреженията в бетона и армировката
минимална опънна армировка
пукнатини
провисване

12. Стоманобетонни плочи.

гредови стоманобетонни плочи
стоманобетонни стълбища
гладки безредови плочи

12. Стоманобетонни гредови елементи.

общи изисквания
товарни въздействия
статистическо изчисляване
оразмзеряване
конструиране

14. Стоманобетонни колони.

общи положения
товарни въздействия и огъващи моменти
стройност на колоните
ефективна дължина на колоните
ограничаване на стройността
определяне на оразмерителни моменти
определяне на максималния ексцентрицитет от втори ред
колони с правоъгълни напречни сечения

15. Фундаменти.

общи положения
видове фундаменти
гранични състояния
общи изисквания
единични фундаменти под колони16. Приложения.