Пътища и железопътни линии

Код на продукта:  
15.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


Автор: Валентин Николов, Стойо Тодоров
Издадена: 2011 г.
Корици: меки

Пътища и железопътни линии

I. Проектиране и строителство на пътища.

1. Класификация и подразделяне на пътищата в страната.

определяне на понятието "път"
класификация на пътищата в Република България
подразделяне на пътищата
класификация на републиканските пътища
връзка между класа на пътя, характера на терена и проектната скорост
собственост и управление на междуселищните пътища

2. Развитие на пътната мрежа в Република България.

пътища преди Освобождението
пътна мрежа след Освобождението
състояние на пътната мрежа според вида на пътната конструкция
състояние на пътната мрежа по носимоспособност
експлоатационно състояние на републиканската пътна мрежа
средстава от еврофондовете за пътната мрежа на страната

3. Основни проектни елементи на пътя.

трасе на пътя
напречни профили

4. Взаимодействие между автомобила и пътя.

подвижен състав по  пътищата
сила и коефициент  на сцепление на колелата на автомобила
сила на съпротивление при движение на автомобила
пропускателна способност на пътя
нива на обслужване

5. Проектиране на пътя в ситуация.

изходни данни
етапи на проектиране в ситуация
профил на кривините

6. Проектиране на пътя в надлъжен профил.

основни характеристики
надлъжни наклони и основни изисквания към нивелетата на пътя
вертикални криви

7. Проектиране на пътя в напречен профил.

пътно платно
типови напречни профили
пешеходни и велосипедни алеи
разширение и уширение на пътя
напречен наклон в хоризонтална кръгова крива на платното за движение

8. Видимост по пътищата.

видове разстояния за видимост
изчисляване на разстоянията за видимост
разстояния за видимост съгласно  A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, AASHTO, 2004
видимост във вертикалните криви при двулентови пътища

9. Земно тяло на автомобилните пътища.

елементи на земното тяло
плътност на почвите в земното тяло
отводняване на земното тяло по време на строителството
отводняване чрез окопи, риголи и дренажи

10. Пътни конструкции.

определение
класификация на пътните конструкции

11. Общи положения за проектиране на паркинги и аеродруми.

 

II. Проектиране и строителство на ЖП линии.

1. Роля и развитие на железопътния транспорт.

общи сведения за транспорта
подразделение на железниците и общо устройство на железния път
подвижен железопътен състав, габарити

2. Теглителни изчисления.

теглителни изчисления; сили действащи на влака; режими на движение
съпротивителни сили - общи сведения
допълнителни съпротивления
теглителна сила на локомотива; процес на създаване, видове понятия и ограничения
спирачна сила на влака
уравнение за движение на влака
построяване на диаграмите на скоростта и времепътуването
определяне на масата на влака при равномерно движение
определяне на масата на влака при неравномерно движение
разход на електроенергия и дизелово гориво

3. Икономически и технически проучвания при проектиране на ЖП линии.

икономически проучвания - задачи, класификация и съдържание, изходни данни
влияние на икономическите показатели върху техническия проект
етапи и съдържание на технитеческите проучвания

4. Устройство на железопътната линия в план и профил.

устройство и елементи на плана на ЖП линия
разширение на релсовия път в хоризонтални криви
надвишение на железния път
преход на надвишението; конструкция и разположение при прости и сложни криви
преходни криви
дължина на преходна крива
устройство на ЖП линия в надлъжен профил; вертикални криви
видове наклони при проектиранеот на ЖП линии
проектиране на плана и надлъжния профил с оглед осигуряването на безопасно, плавно и редовно движение
функции и разпределение на гарите; дължина, план и профил на гаровите площадки

5. Трасиране на железопътни линии.

трасиране на ЖП линии
трасировъчни ходове по топографски признак и според степента на използване на ръководящия наклон
принципи и особености при трасиране върху топографски карти

6. Изкуствени железопътни съоражения.

видове по предназначение и характерни особености
видове, особености и разпределение на водоотводнителни съоражения
хидроложко и хидравлично оразмеряване на малките водоотводни съоражения
устройства за локомотивно, вагонно стопанство и устройства, свързани с електрификацията на ЖП линията

7. Реконструкция и удвояване на ЖП линии.

увеличаване на пропусквателната и превозната способност при реконструкция
трасе, план, надлъжен и напречни профили при удвояване и реконструкция

8. Технико-икономическо сравнение на железопътни варианти.

9. Железопътно долно строене. Технологии на изпълнение на строителството.

устройство на земното платно
изчисление и разпределение на земните маси
изпълнение на земните работи
полагане на горното строене - ръчно и механизирано
технологически схеми и средства за полагане на горното строене.