Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Пътища. Норми за проектиране

Издателство "Блестящ факел"
17.60 лв.
Добави
Изчерпан

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НАРЕДБА № 1 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА ... 1

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 4


НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА ... 5

ЧАСТ ПЪРВА
ТРАСЕ НА ПЪТЯ

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Общи изисквания. Основни характеристики ... 5

Раздел II
Меродавни скорости ... 6

Раздел III
Безопасност на движението ... 10

Раздел IV
Опазване на околната среда ... 11

Глава втора
ПРОЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ

Раздел I
Общи изисквания ... 12

Раздел II
Ситуация ... 13

Раздел III
Надлъжен профил ... 20

Раздел IV
Напречни наклони и уширения ... 23

Раздел V
Серпентиии ... 35

Раздел VI
Видимост ... 36

Глава трета
ПРОСТРАНСТВЕНО ПРОЕКТИРАНЕ ... 39


ЧАСТ ВТОРА
ПЪТНО ПЛАТНО

Глава четвърта
ПЪТНО ПЛАТНО

Раздел I
Общи изисквания ... 52

Раздел II
Елементи на пътното платно ... 52

Раздел III
Габарити ... 55

Глава пета
ТИПОВЕ ПЪТНИ ПЛАТНА ... 57

Раздел I
Пътни платна в открит участък ... 57

Раздел II
Пътно платно при съоръжение ... 61

Раздел III
Допълнителна лента при големи надлъжни наклони ... 64

Раздел IV
Напречен наклон на пътното платно ... 64

Глава шеста
ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ... 65

Глава седма
ПЕШЕХОДНИ И ВЕЛОСИПЕДНИ АЛЕИ ... 66

Глава осма
АВТОБУСНИ СПИРКИ ... 68

Глава девета
ПЛОЩАДКИ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ И РАЗМИНАВАНЕ ... 69

Глава десета
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИЕТОТО ПЪТНО ПЛАТНО ... 69

Глава единадесета
НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА ПЪТЯ ... 70

Глава дванадесета
ПРЕСИЧАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА ДРУГИ КОМУНИКАЦИИ

Раздел I
Железопътни линии ... 71

Раздел II
Подземни и надземни проводи ... 72


ЧАСТ ТРЕТА
КРЪСТОВИЩА И ПЪТНИ ВЪЗЛИ

Глава тринадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 73

Глава четиринадесета
КРЪСТОВИЩА ... 75

Глава петнадесета
ПЪТНИ ВЪЗЛИ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ НИВА ... 97


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ЗЕМНО ТЯЛО

Глава шестнадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 111

Глава седемнадесета
РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА В ЗОНАТА НА ЗЕМНОТО ТЯЛО ... 112

Глава осемнадесета
КЛАСИФИКАЦИЯ И ПОДБОР НА ПОЧВИТЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО ... 113

Глава деветнадесета
ПЛЪТНОСТ НА ПОЧВИТЕ, ВГРАЖДАНИ В ЗЕМНОТО ТЯЛО ... 119

Глава двадесета
НАКЛОНИ НА ОТКОСИ НА НАСИПИ ... 123

Глава двадесет и първа
НАКЛОНИ НА ОТКОСИ НА ИЗКОП ... 136

Глава двадесет и втора
ОТЧИТАНЕ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СИЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТКОСИТЕ НА НАСИПИ И ИЗКОПИ ... 141

Глава двадесет и трета
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЯГАНЕТО И КОНСОЛИДАЦИЯТА НА НАСИПА ... 144

Глава двадесет и четвърта
ИЗСЛЕДВАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ОСНОВАТА НА НАСИПА ... 150

Глава двадесет и пета
НОРМАТИВНИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ЗЕМНО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЧВИТЕ ... 153

Глава двадесет и шеста
УКРЕПВАНЕ НА ОТКОСИ ... 153

Глава двадесет и седма
ОТВОДНЯВАНЕ НА ЗЕМНОТО ТЯЛО ... 158


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Определяне на V85 и Vпф ... 191

2. Организационно-технически мероприятия за подобряване безопасността на движението ... 201

3. Изчисляване на минималните радиуси на хоризонталните криви ... 202

4. Геометрия на клотоидата ... 203

5. Определяне на елементите и подробните точки на вертикални криви (изпъкнали и вдлъбнати) ... 207

6. Зависимост между радиусите на вертикалните криви и разстоянието за видимост при спиране пред препятствие ... 209

7. Преоформяне на пътната повърхност по дължината на преходната крива ... 213

8. Оформяне ръба на настилката при разширение или уширение на платното за движение ... 216

9. Определяне на разстоянията за видимост ... 221

10. Проверка на наличната видимост в хоризонтални и вертикални криви ... 224

11. Методика за определяне ефективността на приетото пътно платно ... 231

12. Методика за определяне необходимостта от допълнителна лента за движение при големи надлъжни наклони ... 247

13. Форма и размери на капковидния остров ... 255

14. Транспортно оразмеряване на пътни възли на ниво без светофари ... 261

15. Символи и означения ... 267

16. Метод за определяне на границата на протичане на почви ... 270

17. Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви ... 275

18. Метод за определяне на зависимостта между водното съдържание и плътността на почви при използване на трамбовка с маса 4,54 kg, падаща от височина 457 mm ... 278

19. Метод за определяне на калифорнийския показател за носимоспособността на почвата (CBR) ... 286

20. Оразмеряване на наклоните на откосите на насип по метода с използване на таблични данни и по метода с използване на номограми ... 295

21. Определяне на нормативните и изчислителните стойности на земно-механичните показатели на почвите ... 299

22. Оразмеряване на елементите на укрепването на откоси с геотекстилни продукти ... 305

©2018 ArTechStore. Всички права запазени