Промишлени предприятия - норми за проектиране

Код на продукта:  
10.90 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЗОНА ... 3

Глава трета
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ... 7

Раздел I
Ситуиране на сградите и съоръженията ... 7

Раздел II
Планиране разпо ложението на пътищата и железопътните линии на територията на промишленото предприятие ... 18

Глава четвърта
ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ ... 29

Раздел I
Общи изисквалия ... 29

Раздел II
Подземни инженерни мрежи ... 33

Раздел III
Инженерни мрежи по повърхността на терена ... 37

Раздел IV
Надземни инженерни мрежи ... 39

Глава пета
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ... 41

Глава шеста
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ... 43

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 46


ПРИЛОЖЕНИЯ :

1. СПИСЪК на нормативните документи , към които се препраща за прилагане едновременно с Нормите за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия , и данни за отпечатването им ... 46

2. НАЙ-МАЛКИ ХОРИЗОНТАЛНИ СВЕТЛИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ ПОДЗЕМНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ ДО СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 48

3. НАЙ-МАЛКИ ХОРИЗОНТАЛНИ СВЕТЛИ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ ПОДЗЕМНИТЕ ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ ПРИ УСПОРЕДНО ПРОКАРВАНЕ ... 51

4. НАЙ-МАЛКИ ХОРИЗОНТАЛНИ СВЕТЛИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ НАДЗЕМНИ ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ ДО СГРАДИТЕ И КОМУНИКАЦИИТЕ ... 55
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 58

Глава втора
КОМПОЗИЦИОННИ И АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 59

Глава трета
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ... 64

Глава четвърта
ВЪТРЕШНОЦЕХОВ ТРАНСПОРТ ... 68

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСТРУКТИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ ... 71

Глава шеста
ИНТЕРИОР, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСТЕРИОР НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ ... 77

Глава седма
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ, ОСИГУРЯВАНИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СГРАДИ ... 79

Глава осма
ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ... 80

Отопление, вентилация и климатизация на въздуха в помещенията ... 80

Водоснабдителна и канализационна инсталация ... 84

Електроснабдяване и електрическо обзавеждане ... 85

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 88

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на нормативните документи, към които се препраща за прилагане едновременно с Нормите за проектиране на производствени сгради в промишлените предприятия, и данни за отпечатването им ... 89

2. Данни за проектиране на стълби в производствените сгради ... 91
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 93

2. ОБЕМНОПЛАНИРОВЪЧНИ И КОНСТРУКТИВНИ РЕШЕНИЯ ... 94

3. САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 97

ГАРДЕРОБНИ ... 102

БАНИ ... 105

УМИВАЛНИ ... 107

ТОАЛЕТНИ ... 109

ПУШАЛНИ ... 111

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТМОРА В РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОМЕЩЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ЗА ЗАТОПЛЯНЕ И РАЗХЛАЖДАНЕ ... 111

РЕСПИРАТОРНИ-ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, КОНТРОЛ, РАЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОТИВОГАЗОВИ МАСКИ И ПРОТИВОПРАХОВИ РЕСПИРАТОРИ ... 113

СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРАНЕ, ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ, СУШЕНЕ, ОБЕЗПРАШАВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ПОПРАВКА НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ... 114

СТАЯ ЗА ХИГИЕНА НА ЖЕНАТА ... 115

ПИТЕЙНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ... 116

4. СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 117

ЗДРАВНИ ПУНКТОВЕ ... 118

ИНХАЛАТОРНИ ... 120

ФОТАРИУМИ ... 120

РЪЧНИ ВАНИ ... 121

5. СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ... 122

6. СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА КУЛТУРНО, ПРОСВЕТНО И СПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ ... 124

7. СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОЕКТАНТСКО КОНСТРУКТОРСКИ БЮРА ... 126

8. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ ... 128

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 130


  • Издателство: Блестящ факел