Инженерна геодезия - част 1. Книга 2

Код на продукта:  
36.00 лв.

Крайна цена с ДДС:


ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ
ЧАСТ 1
ИНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗИЯ
Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове.

Автор: Георги Милев, Иво Милев
Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
Издадена: 2017 г.
Корици: твърди
формат А4, 330 стр.

Представени са интердисциплинарните проблеми свързани с устройството на териториите - устройствените схеми, устройствените и генералните планове на комплекс от обекти – промишлени предприятия, летища и др., заедно с ролята на геодезията и приносът на геодезистите в тяхното реализиране. Основен акцент е поставен на технологията за проектиране и приложение на регулационните планове, генералните планове и на схемите и плановете за вертикалното планиране. При това проблемите се третират от интердисциплинарна позиция и позицията насъвременните възможности на: дигиталното проектиране, геопространствените технологии, използването на глобалните спътникови навигационни системи, електронните системи за измерване и обработка на данни, трасиране и контролиране, геоинформационните системи, използването на съвременния дигитален кадастъра и др. Заедно с това изложението се основава и отразява, доколкото това е възможно, огромната актуална нормативна и поднормативна база – закони, правилници, наредби, инструкции, указания, и др., като в някои случаи основни положения от нея се е наложило да се цитират директно. Тя обаче е динамично развиваща и следва винаги да се има предвид актуалното й състояние Включени са и редица примери от реалната практика по устройството на териториите. Отразява и дългогодишната работа и опит на авторите.

Безспорно такава огромна материя не може да бъде изчерпателно представена във всички свои аспекти. В структурирането на книгата и изложението е търсено баланс в представянето на основните проблеми и акцент на онези аспекти които са по-непосредствено свързани с дейността на геодезистите в областта на устройственото планиране.

Книгата е предназначена преди всичко за геодезистите. Поради интердисциплинарния характер на проблемите и начина на изложението тя обаче може да бъде много полезна за широк кръг от специалисти – архитекти, инженери, юристи и други, работещи по проблемите на устройственото планиране. Може да се ползва от преподаващите и изучаващите тези проблеми, работещите в общините, съда, при проектирането и строителството в тази област, собственици на поземлени имоти и от много други.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев,

доц. д-р инж. Венета Коцева

2. проф. д-р инж. Илинка Иванова

3. доц. д-р инж. Тодор Костадинов

Издания на книгата

Книгата „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ е част от проекта „Приложна геодезия“ на авторите, състоящ се от три части:

1. Инженерна геодезия

2. Приложение на Геодезията в науките за Земята

3. Не инженерни и природонаучни аспекти на приложение на Геодезията.

Трите заедно третират всестранното приложение на Геодезията. Книгата всъщност е част 2 на 1. Инженерна геодезия, която е подготвена за печат под формата на три книги:

1. Основи, системи и технологии в Инженерната геодезия;

2. Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове;

3. Изграждане на линейни обекти, на сгради, съоръжения, монтаж на технологично оборудване. Планове на изградените комплексни обекти.


  • Издателство: Съюз на геодезистите и земеустроителите в България