Правила за изпълнение и приемане на конструкции: бетонни, стоманобетонни, стоманени, зидани, дървени

Код на продукта:  
10.30 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
НАРЕДБА № 3 от 09.11.1994 г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ... 2

Заключителни разпоредби ... 5


ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Глава първа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КЪМ ГОТОВИТЕ БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ... 6

Раздел I
Общи изисквания ... 6

Раздел II
Кофражни работи ... 7

Раздел III
Армировъчни и заваръчни работи ... 9

Раздел IV
Бетонови работи ... 16

Раздел V
Монтажни работи при конструкции от готови бетонни и стоманобетонни елементи ... 18


Глава втора
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА БЕТОННИТЕ И СТОМАНОБЕТОННИТЕ КОНСТРУКЦИИ ... 21

Глава трета
ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ ... 27


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. АКТ за предаване на основните осови и нивелачни репери на строителната площадка ... 28

2. АКТ за приемане на кофражни, армировъчни (вкл. вбетонирани части) и заваръчни работи ... 29

3. Дневник на заваръчните работи ... 30

4. Дневник на напрегателните работи на строителната площадка ... 31

5. Допустимо съдържание на хлориди в бетона ... 31

6. Дневник на бетоновите работи ... 32

6а. Дневник на инжекционните работи ... 33

7. Дневник на монтажните работи ... 34

8. АКТ № за установяване качеството на извършените работи, които подлежат на закриване ... 35

9. Дневник на антикорозионната защита на заварените съединения ... 36

10. Дневник за изпълнение на замонолитване на фуги ... 37

11. АКТ за удостоверяване на годността на конструкциите преди започване на довършителните работи ... 38

12. Основни типове заварени съединения на армировката ... 39

13. Методи за изпитване на заварени съединения на армировъчни стомани ... 45
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 51

МАТЕРИАЛИ ... 52

ИЗРАБОТВАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Складиране, подготовка на стоманата и размерване на детайлите ... 53

Рязане на стоманата и обработване на детайлите ... 56

Направа на отверстия (дупки) за нитове и болтове ... 57

Сглобяване на детайлите ... 60

Заваряване ... 62

Нитоване ... 69

Грундиране, маркировка, приемане и натоварване на конструкциите върху транспортни средства ... 73

МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ
Подготвителни работи ... 73

Фундаменти и закотвящи детайли ... 79

Складиране и предаване частите на конструкциите за монтаж ... 82

Монтаж и проверка на монтажните работи ... 83

Монтажни съоръжения ... 86

Боядисване на стоманените конструкции ... 88

Приемане на монтажните работи ... 89
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 101

Глава втора
МАТЕРИАЛИ ... 102

Глава трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАНИ КОНСТРУКЦИИ ... 102

Раздел I
Общи изисквания ... 102

Раздел II
Зидария от каменни материали и бетонни блокове ... 104

Раздел III
Зидария от керамични плътни и кухи тухли ... 105

Раздел IV
Зидария от гипсови плочи и стъклени кухи блокчета и профили ... 106

Раздел V
Зидане на дъги и сводове ... 107

Раздел VI
Зидане на комини и вентилационни канали ... 107

Глава четвърта
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИДАРСКИ РАБОТИ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 108

Глава пета
КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ ... 108

Раздел I
Контрол върху качеството на материалите и изпълнението на зиданите конструкции ... 108

Раздел II
Приемане на зидани конструкции ... 109

Раздел III
Измерване на зидарските работи ... 111

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 112

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 113
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ДЪРВЕНИ НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ

Общи положения ... 116

Видове дървен строителен материал ... 119

Изисквания за качеството на дървесината за елементи на носещи конструкции ... 122

Мерки за опазване на дървесината от гниене ... 127

Огнезащитна обработка на дървесината ... 130

Други материали за дървени носещи конструкции

Стомана ... 131

Шперплат ... 132

Съединителни средства ... 132

Лепила ... 133

Изработка на дървените носещи конструкции ... 134

Изработка на ковани пълностенни греди със стебло от кръстосани дъски ... 135

Сегментни греди с пояси от бичмета ... 135

Стоманодървени носещи конструкции ... 136

Лепени конструкции ... 136

Монтаж на дървените носещи конструкции ... 139

Контрол на изпълнението, отклонения и приемане на дървените носещи конструкции ... 141

Измерване на готовите дървени носещи конструкции ... 147


  • Издателство: Блестящ факел