Подпорни стени. Норми за проектиране

Код на продукта:  
8.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Глава първа
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

Раздел I
Общи положения ... 1

Раздел II
ТИПОВЕ ПОДПОРНИ СТЕНИ ... 3

Раздел III
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ ... 4


Глава втора
НАТОВАРВАНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ... 5

Раздел I
ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ ВЪНШНИ НАТОВАРВАНИЯ ... 5

Раздел II
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗЕМНИЯ НАТИСК ... 7


Глава трета
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ ... 20

Раздел I
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ ... 20

Раздел II
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ I ГРУПА ... 22

Раздел III
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ОТ ІІ ГРУПА (НА ДЕФОРМАЦИИ) ... 29


Глава четвърта
КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 34


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 37


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Буквени означения ... 38

2. Типове подпорни стени ... 41

3. Необходими гранични премествания (движения) на подпорната стена dха и dхp за мобилизиране на пълните стойности на земния натиск ... 42

4. СТОЙНОСТИ на коефициентите v, Kah и на ъгъл Sа ... 43

5. НОМОГРАМА за намиране Ка и Кр за изчисление на активен и пасивен земен натиск при несвързани почви ... 47

6. Допустимо осредняване на параметри при проектиране на подпорни стени ... 48

7. Допълнителен активен земен натиск от външни натоварвания ... 50

8. Определяне на активния земен натиск при начупен гръб на стената и при начупен терен ... 53

9. Допълнителен земен натиск в покой от външни товари ... 54

10. Приблизителни графоаналитични начини за определяне на земния натиск при свързани почви ... 55

11. Примерни видове дренажни устройства ... 56

12. Схеми с характерни сечения за оразмеряването и армирането ... 57


  • Издателство: Блестящ факел