Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
 
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I Предмет и обхват
Раздел II Класификация на язовирните стени и на язовирите
Раздел III Организация на експлоатацията на язовирите
 
ЧАСТ ВТОРА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ
 
Глава първа
ЕТАПИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИРИТЕ
Раздел I Въвеждане в експлоатация на язовирите
Раздел II Начален етап на експлоатация на язовирите
Раздел III Етап на редовна експлоатация на язовирите
Раздел IV Ремонт и реконструкция на язовирни стени и на съоръженията към тях
Раздел V Извеждане от експлоатация или ликвидация на язовирите
 
Глава втора
СИГУРНОСТ НА ЯЗОВИРИТЕ, ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В УСЛОВИЯТА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Раздел I Изисквания за гарантиране сигурността на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях в условията на експлоатация
Раздел II Експлоатация на язовирите в нормални условия
Раздел III Експлоатация на язовирите в екстремни условия
Раздел IV Експлоатация на язовирите в аварийни условия
 
Глава трета
МЕТЕОРОЛОГИЧЕН, ХИДРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ МОНИТОРИНГ
Раздел I Метеорологичен и хидрологичен мониторинг
Раздел II Технически мониторинг при експлоатацията на язовирите, язовирните стени и съоръженията към тях
Раздел III Организация на наблюденията и измерванията
Раздел IV Наблюдения и измервания
Раздел V Периодичност на измерванията
Раздел VI Наблюдения и измервания при преминаване на проектните високи води и след извънредни събития
Раздел VII Обработка на резултатите, методика и документация
 
Глава четвърта
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИТЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Проектна документация, документация от строителството и експлоатацията
Раздел III Съхранение и ползване на документацията
Раздел IV Привеждане на съществуващи язовири в съответствие с изискванията на Закона за водите и с тази наредба
 
ЧАСТ ТРЕТА
КОНТРОЛ И ПРОВЕРКИ
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПРОВЕРКИ НА ГОТОВНОСТТА ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯЗОВИРИТЕ И КОНТРОЛ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ
Раздел I Комисия за проверка на готовността за безопасна експлоатация на язовирите
Раздел II Контрол на безопасната експлоатация и техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, осъществяван от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.10, ал.2
Класифициране по степен на потен циална опасност съгласно чл.141б от Закона за водите
 
Приложение №2 към чл.57, ал.2
Специфични изисквания за формата и съдържанието на аварийните планове на язовирите
 
Приложение №3 към чл.110, ал.2
Съдържание на протокол за резултатите от техническите прегледи на малките язовири
 
 
Наредба 04№4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава трета
ПОЛЗВАНЕ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава четвърта
ПОЛЗВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава пета
ПОЛЗВАНЕ НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
 
Глава шеста
ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ ВиК
 
Глава седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
 
Глава осма
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.13, ал.8 (отм.)
 
 
Наредба 19№РД-02-20-3 за условията и реда за създаване и поддържане на единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВиК УСЛУГИТЕ И РЕГИСТЪР НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВиК И НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ
 
Глава трета
ВОДЕНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВиК УСЛУГИТЕ И РЕГИСТЪРА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВиК И НА ВиК ОПЕРАТОРИТЕ
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.8, т.2, буква “а” Заявление за въвеждане на информация за ВиК оператор в Регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
 
Приложение №2 към чл.8, т.2, буква “б”
Заявление за въвеждане на информация за лицата по чл.198о, ал.6 от Закона за водите в Регистъра на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите