Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Наредба №4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1712 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
 
Глава трета
 ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
 
Глава четвърта
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО В СТРОЕЖИ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ПРЕМИНАЛИ ПРОЦЕС НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, И ПРОДУКТИ, ПОДГОТВЕНИ ОТ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА
 
Глава пета
 ИНФОРМАЦИЯ
 
Глава шеста
 КОНТРОЛ
 
Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.3, т.1 и 2
 I. класификация на неопасните строителни отпадъци
II. класификация на опасните строителни отпадъци
 Приложение №2 към чл.9, т.2 Общи данни за инвестиционния проект
 Приложение №3 към чл.9, т.3 Подробно описание на обекта на премахване
 Приложение №4 към чл.9, т.4
Таблица №4.1. Прогноза за образуваните отпадъци и степента на материално оползотворяване на строителни отпадъци (со) за проекта
 Таблица №4.2. Изчисляване на прогнозната степен за материално оползотворяване на строителните отпадъци за проекта
 Приложение №5 към чл.9, т.5
Таблица №5.1. Описание на предвидените за влагане в проекта рециклирани строителни материали и со за влагане в обратни насипи и продукти, подготвени от со за повторна употреба
 Таблица №5.2. Изчисляване на прогнозната степен на влагане на рециклирани строителни материали и/или со за обратни насипи в строежа и/или продукти, подготвени от со за повторна употреба
 Приложение №6 към чл.10, ал.1 Отчет за изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци (пусо)
Таблица №6.1. Отчет на образуваните и третираните отпадъци
 Таблица №6.2. Постигната степен на материално оползотворяване на со за проекта като цяло
 Таблица №6.3. Описание на вложени в проекта рециклирани строителни материали, строителните отпадъци, оползотворени в обратни насипи, и продукти, подготвени от строителните отпадъци за повторна употреба
 Таблица №6.4. Изчисляване на степента на вложените рециклирани строителни материали и со
 Приложение №7 към чл.11, ал.1 и 2 Количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци
 Приложение №8 към чл.13 Количествени цели за влагане на рециклирани строителни материали и оползотворяване на строителните отпадъци в обратни насипи
 Приложение №9 към чл.20, ал.3 Изисквания към дейностите по събиране и оползотворяване на строителните отпадъци (со), както и към площадките, на които се извършват тези дейности
 Приложение №10 към чл.21, ал.2 Площадки с потенциални замърсявания
 Приложение №11 към чл.24 Метод за изчисляване на изпълнението на целите по чл.32 от ЗУО
 
 
Наредба №4 за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
 Раздел I Условия за присъединяване към газопреносната мрежа
 Раздел II Проучване за присъединяване към газопреносната мрежа
 Раздел III Сключване на договор за присъединяване към газопреносната мрежа
 Раздел IV Изграждане на обектите за присъединяване към газопреносната мрежа
 
Глава трета
 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
 Раздел I Условия за присъединяване към газоразпределителната мрежа
 Раздел II Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа
 Раздел III Сключване на договор за присъединяване към газоразпределителната мрежа
 Раздел IV Изграждане на обектите за присъединяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа
 
Глава четвърта
 КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА. КОНТРОЛНИ ОРГАНИ Допълнителни разпоредби
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.2, ал.1, т.1, чл.8, ал.1 Документи за заявяване на присъединяване към газопреносната мрежа за природен газ Заявление за присъединяване към преносната мрежа .