Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
12.00 лв.
Добави

~~160203 Наредба 15№рд-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
 
Част първа
 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНТРОЛИРУЕМИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, СВЪРЗАНИ С УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ
 Раздел I Общи условия
 Раздел II Механично съпротивление и устойчивост
 Раздел III Безопасност в случай на пожар
 Раздел IV Хигиена, здраве и околна среда
 Раздел V Достъпност и безопасна експлоатация
 Раздел VI Защита от шум
 Раздел VII Енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение
 Раздел VIII Устойчиво използване на природните ресурси
 
Част втора
 СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
 
Глава трета
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава четвърта
 ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ОБЩИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ
 
Глава пета
 ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, В Т.Ч. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ ОБЗАВЕЖДАНЕТО И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ
 Раздел I Функционални и планировъчни изисквания към училищата
 Раздел II Функционални и планировъчни изисквания към центрове за подкрепа за личностно развитие и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
 Раздел III Функционални и планировъчни изисквания към висшите училища
 Раздел IV Функционални и планировъчни изисквания към детските заведения
 Раздел V Функционални и планировъчни изисквания към общежития за ученици и студенти
 
Глава шеста
 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ В СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
 
Глава седма
 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНТРОЛИРУЕМИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
 
Част трета
 СГРАДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 
Глава осма
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава девета ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
 Раздел I Общи положения
 Раздел II Достъпност на лечебните заведения
 Раздел III Функционални и планировъчни изисквания
 
Глава десета
 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ В СГРАДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 Раздел I Изисквания към електрическите инсталации
 Раздел II Изисквания към водопроводните и канализационните инсталации
 Раздел III Изисквания към системите за отопление, охлаждане и вентилация
 Раздел IV Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към сградите за здравеопазване
 
Част Четвърта
 СГРАДИ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА
 
Глава единадесета
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава дванадесета
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ СЪС ЗАЛИ ЗА ЗРИТЕЛИ И/ИЛИ ПОСЕТИТЕЛИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Изисквания към залите за зрители и/или посетители и към обслужващите ги помещения и пространства
 Раздел III Сцени и подиуми
 Раздел IV Изисквания към подиума и екрана за прожекции в зали за зрители и/или посетители
 Раздел V Арени
 Раздел VI Помещения и пространства за обслужване на зрители/посетители
 Раздел VII Специфични изисквания към сградните инсталации
 Раздел VIII Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания за безопасност при пожар, хигиена, здраве и околна среда и защита от шум към сградите със зали за зрители и/или посетители
 
Глава тринадесета
 МУЗЕИ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ
 Раздел I Функционални и планировъчни изисквания, включително и специфични изисквания към обзавеждането и/или технологичното оборудване
 Раздел II Специфични изисквания към сградните инсталации в музеите и художествените галерии
 Раздел III Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към музеите и художествените галерии
 
Глава четиринадесета
 БИБЛИОТЕКИ И ХРАНИЛИЩА
 Раздел I Териториалноустройствени изисквания
 Раздел II Функционални и планировъчни изисквания към библиотеките и архивите, включително и специфични изисквания към обзавеждането и/или технологичното оборудване
 Раздел III Специфични изисквания към сградните инсталации в библиотеките и архивите
 Раздел IV Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към библиотеките и хранилищата Допълнителни разпоредби Преходни и ЗаклюЧителни разпоредби
 Приложение №1 към чл.19, ал.4 Методи за контрол и оценка на акустичните параметри (характеристики) на сградите
 Приложение №2 към чл.21, ал.5 Методика за определяне и оценка на експлоатационните показатели за дълготрайността на строежите
 Приложение №3 към чл.112, ал.10, чл.131, ал.2 и чл.132 Минимални площи на помещенията в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
 Приложение №4 към чл.142, ал.4 Стойности на задължителните контролируеми параметри на осветлението за видовете помещения (средната поддържана осветеност Еm, обобщената степен на яркостен дискомфорт UGR и индексът за цветопредаване Ra) Информационно
 Приложение №5 към чл.148, ал.2, чл.150, т.1 и чл. 151, т. 1 и 4 изисквания към параметрите на микроклимата за типични помещения в лечебните заведения
 Приложение №6 към чл.153, т.2 Основни изисквания към чистотата на въздуха в помещенията на лечебните заведения

Сходни продукти

©2018 ArTechStore. Всички права запазени