Наредба за ползването на повърхностните води. Наредба 20№РД-02-20-1 за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

2107 Наредба за ползването на повърхностните води
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ
Раздел I Общи изисквания
Раздел II Годишен и месечни режимни графици за използването на водите на комплексните и значими язовири по Приложение №1 към чл.13, т.1 от ЗВ
Раздел III Разрешителни за водовземане от повърхностни води и изисквания към съдържанието на документите
Раздел IV Разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти и изисквания към съдържанието на документите
Раздел V Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешително за използване на повърхностни води и повърхностни водни обекти
 
Глава трета
РЕГИСТРИ И СТАНОВИЩА ЗА ДОПУСТИМОСТ
Раздел I Регистри
Раздел II Становища за допустимост
 
Глава четвърта
КОНТРОЛ
 
Глава пета
СТОПАНИСВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕНТОВЕТЕ И ПРАГОВЕТЕ В НЕКОРИГИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА РЕКИТЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ, КАКТО И НА СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗГУБИЛИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО СИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 
Допълнителни разпоредби
ЗаклюЧителни разпоредби
 
 
Наредба 20№РД-02-20-1 за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ
 
Глава трета
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА
 
Глава четвърта
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ИВИЦИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛИНЕЙНИ ВиК ОБЕКТИ
 
Глава пета
РАЗПОЛАГАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ (ЗАМЕСТВАЩИ) ПРОВОДИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.3, ал.1, чл.4, чл.5, ал.1, т.1, чл.6, чл.16 и чл.17, т.1 Размери на сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания
Приложение №2 към чл.3, ал.1, чл.4, чл.5, ал.1, т.2, чл.6, чл.16 и чл.17, т.1 Размери на сервитутните ивици на канализационни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищни образувания
 
 
Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I Общи положения
Раздел II Общо събрание
Раздел III Председател
Раздел IV Работни групи
Раздел V Взаимодействие с други органи
 
Глава трета
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО
Раздел I Финанси
Раздел II Имущество
 
Глава четвърта
ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 
Глава пета
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВиК ОПЕРАТОРА
Раздел I Избор на ВиК оператор
Раздел II Стопанисване на ВиК системите и съоръженията
Раздел III Инвестиции
Раздел IV Предоставяне на услугите по водоснабдяване и канализация
Раздел V Контрол върху изпълнение на задълженията на ВиК оператора
 
Глава шеста
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Раздел I Структура на администрацията
Раздел II Организация на дейността
 
Допълнителни разпоредби
Преходни и Заключителни разпоредби