Наредба за ... оценка на въздействието върху околната среда. Наредба за ... екологична оценка на планове и програми. Наредба за ... опазване на защитените зони

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98