Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~151112 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ТИПОВЕ, ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАТЕГОРИИ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 Раздел I Видове и характеристики
 Раздел II Категории на местата за настаняване и на прилежащите към местата за настаняване и на самостоятелните заведения за хранене и развлечения
 
Глава трета
 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И КЪМ ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 Раздел I Изисквания към местата за настаняване и към заведенията за хранене и развлечения
 Раздел II Изисквания при определянето на категория
 
Глава четвърта
 РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ. ОТКАЗ. ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА
 Раздел I Ред за определяне на категория. Отказ
 Раздел II Понижаване, спиране на действието, промяна и прекратяване на категорията
 Раздел III Съобщения
 Раздел IV Вписване. Промяна на вписаните обстоятелства
 
Допълнителна разпоредба
 Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.17, ал.1, т.1
Места за настаняване клас “А” - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили
 
Глава първа
 ХОТЕЛИ
 Раздел I Хотели категория “една звезда”
I.1. Изисквания към изграждането
I.2. обзавеждането и оборудването
I.3. обслужването
I.4. предоставяните услуги
I.5. професионална и езикова квалификация на персонала
 Раздел II Хотели категория “две звезди”
II.1. Изисквания към изграждането
II.2. обзавеждането и оборудването
II.3. обслужването
II.4. предоставяните услуги
II.5. професионална и езикова квалификация на персонала
 Раздел III Хотели категория “три звезди”
III.1. Изисквания към изграждането
III.2. обзавеждането и оборудването
III.3. обслужването
III.4. професионална и езикова квалификация на персонала
III.5. предоставяните услуги
 Раздел IV Хотели категория “четири звезди”
IV.1. Изисквания към изграждането
IV.2. обзавеждане и оборудване
IV.3. обслужването
IV.4. предоставяните услуги
IV.5. професионална и езикова квалификация на персонала
 Раздел V Хотели категория “пет звезди”
V.1. Изисквания към изграждането
V.2. обзавеждане и оборудване
V.3. обслужването
V.4. предоставяните услуги
V.5. професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава втора
 МОТЕЛИ
 Раздел I Изисквания към изграждането
 Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
 Раздел III Изисквания към обслужването
 Раздел IV Изисквания към предоставяните услуги
 Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава трета
 АПАРТАМЕНТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
 Раздел I
 I.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс по §1, т.19, буква “а” от ДР на ЗТ
I.2. Изисквания за обзавеждане и оборудване
I.3. Изисквания към обслужването
I.4. Изисквания към предоставяните услуги
 Раздел II
 II.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс по §1, т.19, букви “б” и “в” от ДР на ЗТ
II.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
II.3. Изисквания към обслужването
II.4. Изисквания към предлаганите услуги
 Раздел III Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в апартаментен туристически комплекс по §1, т.19, букви “а”, “б” и “в” от ДР на ЗТ
 
Глава четвърта
 ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА
 Раздел I
 I.1. Изисквания към изграждането
I.2. Изграждане на минимален брой заведения за хранене и развлечения
 Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
 Раздел III Изисквания към обслужването
 Раздел IV Изисквания към предлаганите услуги
 Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава пета
 ВИЛИ
 Раздел I Изисквания към изграждането
 Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
 Раздел III Изисквания към обслужването
 Раздел IV Изисквания към предоставяните услуги
 Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Приложение №2 към чл.17, ал.1, т.2
Места за настаняване клас “Б” - семейни хотели, хостели, пансиони, поЧивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги
 Раздел I Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги в семейни хотели
 Раздел II Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в хостели
 Раздел III Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в пансиони
 Раздел IV Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в почивни станции
 Раздел V Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къщи за гости
 Раздел VI Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости
 Раздел VII Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къмпинги и бунгала
 Раздел VII.1 Изисквания към изграждане в къмпинги и бунгала
 Раздел VII.2 Изисквания към обзавеждането и оборудването на къмпинги
 Раздел VII.3 Изисквания към обзавеждането и оборудването на бунгала
 Раздел VII.4 Изисквания към обслужването
 Раздел VII.5 Изисквания към предоставяните услуги
 Раздел VIII Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги
 
Приложение №3 към чл.17, ал.1, т.2
Раздел I Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване на заведенията за хранене и развлечения
I. Категория “една звезда”
II. Категория “две звезди”
III. Категория “три звезди”
IV. Категория “четири звезди”
V. Категория “пет звезди”
Раздел II Изисквания към обслужването
 Раздел III Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Приложение №4 към чл.18, ал.1 Заявление за категоризиране на място за настаняване
 
Приложение №5 към чл.18, ал.1 Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
 
Приложение №6 към чл.18, ал.2 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в място за настаняване
 
Приложение №7 към чл.18, ал.2 Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
 
Приложение №8 към чл.18, ал.2 Формуляр за определяне на категорията на място за настаняване
 
Приложение №9 към чл.18, ал.2 Формуляр за определяне категорията на заведение за хранене и разлечения
 
СЪДЪРЖАНИЕ 2015 БСА
 
Наредба 04№7 за енергийна ефективност на сгради - изм. и доп.


  • Издателство: СЕК