Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Код на продукта:  
19.80 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

200708 Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАТЕГОРИИ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 
Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И КЪМ ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раздел I Изисквания към местата за настаняване и към заведенията за хранене и развлечения
Раздел II Изисквания при определянето на категория
 
Глава четвърта
КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС “А” И “Б” И НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раздел I Органи по категоризация и минимални задължителни изисквания
Раздел II Ред за определяне на категориите
Раздел III Понижаване, спиране на действието, промяна и прекратяване на категорията
 
Глава пета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС “В” - АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И СТАИ ЗА ГОСТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.113, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
 
Допълнителна разпоредба
Преходни и заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.14, ал.1, т.1 Места за настанЯване клас “А” - хотели, мотели, апартаментни туристиЧески комплекси, вилни селища, туристически селища и вили
 
Глава първа
ХОТЕЛИ
Раздел I Хотели категория “една звезда”
I.1. Изисквания към изграждането
I.2. обзавеждането и оборудването
I.3. обслужването
I.4. предоставяните услуги
I.5. професионална и езикова квалификация на персонала
Раздел II Хотели категория “две звезди”
II.1. Изисквания към изграждането
II.2. обзавеждането и оборудването
II.3. обслужването
II.4. предоставяните услуги
II.5. професионална и езикова квалификация на персонала
Раздел III Хотели категория “три звезди”
III.1. Изисквания към изграждането
III.2. обзавеждането и оборудването
III.3. обслужването
III.4. предоставяните услуги
III.5. професионална и езикова квалификация на персонала
Раздел IV Хотели категория “четири звезди”
IV.1. Изисквания към изграждането
IV.2. обзавеждане и оборудване
IV.3. обслужването
IV.4. предоставяните услуги
IV.5. професионална и езикова квалификация на персонала
Раздел V Хотели категория “пет звезди”
V.1. Изисквания към изграждането
V.2. обзавеждане и оборудване
V.3. обслужването
V.4. предоставяните услуги
V.5. професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава втора
МОТЕЛИ
Раздел I Изисквания към изграждането
Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
Раздел III Изисквания към обслужването
Раздел IV Изисквания към предоставяните услуги
Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава трета
АПАРТАМЕНТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС
Раздел I
I.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс
I.2. Изисквания за обзавеждане и оборудване
I.3. Изисквания към обслужването
I.4. Изисквания към предоставяните услуги
Раздел II
II.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс
II.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването
II.3. Изисквания към обслужването
II.4. Изисквания към предлаганите услуги
Раздел III Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в апартаментен туристически комплекс
 
Глава четвърта ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА
Раздел I
I.1. Изисквания към изграждането
I.2. Изграждане на минимален брой заведения за хранене и развлечения
Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
Раздел III Изисквания към обслужването
Раздел IV Изисквания към предлаганите услуги
Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Глава пета ВИЛИ
Раздел I Изисквания към изграждането
Раздел II Изисквания към обзавеждането и оборудването
Раздел III Изисквания към обслужването
Раздел IV Изисквания към предоставяните услуги
Раздел V Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала
 
Приложение №2 към чл.14, ал.1, т.2 Места за настанЯване клас “Б” - семейни хотели, хостели, пансиони, поЧивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги
Раздел I Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги в семейни хотели
Раздел II Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в хостели
Раздел III Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обзавеждане и предлагани услуги в пансиони
Раздел IV Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в почивни станции
Раздел V Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къщи за гости
Раздел VI Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къмпинги и бунгала
Раздел VI.1 Изисквания към изграждане
Раздел VI.2 Изисквания към обзавеждането и оборудването на къмпинги
Раздел VI.3 Изисквания към обзавеждането и оборудването на бунгала
Раздел VI.4 Изисквания към обслужването
Раздел VI.5 Изисквания към предоставяните услуги
Раздел VII Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, бунгала и къмпинги
 
Приложение №3 към чл.14, ал.1, т.3
Раздел I Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване на заведенията за хранене и развлечения
I. Категория “една звезда”
II. Категория “две звезди”
III. Категория “три звезди”
IV. Категория “четири звезди”
V. Категория “пет звезди”
Раздел II Изисквания към обслужването
Раздел III Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала