Наредба за №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1411 Наредба 01№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ
 
Глава трета
 ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ
 
Глава четвърта
 ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 
Глава пета
 ИДЕЕН ПРОЕКТ
 
Глава шеста
 ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
 
Глава седма
 РАБОТЕН ПРОЕКТ
 
Глава осма
 ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА
 Раздел I Част архитектурна на идейния проект
 Раздел II Част архитектурна на техническия проект
 Раздел III Част архитектурна на работния проект
 Раздел IV Част интериор и обзавеждане
 
Глава девета
 ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
 Раздел I Част конструктивна на идейния проект
 Раздел II Част конструктивна на техническия проект
 Раздел III Част конструктивна на работния проект
 
Глава десета
 ЧАСТИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ
 
Глава единадесета
 ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ЧАСТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ) НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
 Раздел I Част електрическа на техническия проект
 Раздел II Част електрическа на работния проект
 
Глава дванадесета
 ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
 Раздел I Част водоснабдяване и канализация на техническия проект
 Раздел II Част водоснабдяване и канализация на работния проект
 
Глава тринадесета
 ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ
 Раздел I Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект
 Раздел II Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект
 
Глава четиринадесета
 ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ
 
Глава петнадесета
 ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
 Раздел I Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект
 Раздел II Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект
 Раздел III Част паркоустройство и благоустройство на работния проект
 
Глава шестнадесета
 ЧАСТ ГЕОДЕЗИЧЕСКА (ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА)
Раздел I Част геодезическа на идейния проект
 Раздел II Част геодезическа на техническия проект
 Раздел III Част геодезическа на работния проект
 
Глава седемнадесета
 ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА
 Раздел I Част технологична на идейния проект
 Раздел II Част технологична на техническия проект
 Раздел III Част технологична на работния проект
 
Глава осемнадесета
 ЧАСТ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН
 
Глава деветнадесета
 ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
 
Глава двадесета
 ЧАСТ ОБЩА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
 
Глава двадесет и първа
 ЧАСТ ЗЕМНА ОСНОВА
 
Глава двадесет и втора
 ЧАСТ ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (отм.)
 
Глава двадесет и трета
 ЧАСТ КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
 Раздел I Проучване и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти - недвижими културни ценности
 Раздел II Архитектурен проект за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности
 Раздел III Конструктивни проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности
 Раздел IV Проекти за паркове и градини - недвижими културни ценности
 Раздел V Проект за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници
 
Глава двадесет и четвърта
 ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
 
Допълнителни разпоредби
 Заключителни разпоредби
 
Приложение към чл.1, ал.3 Задължителни части на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж в отделните фази на проектиране за обектите от четвърта и пета категория съгласно Наредба 03№1 за номенклатурата на видовете строежи
 
 
Наредба 14№рд-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места
 
Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Гранични стойности на параметрите на микроклимата на работни места в сгради
 Раздел III Задължения на работодателя
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби