Наредба №РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. Наредба № РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически и

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1707 Наредба 16№РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ
 
Глава трета
 ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ВЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ
 
Глава четвърта
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ БАРИЕРИ
 Раздел I Огради и оградни съоръжения
 Раздел II Врати, прозорци, капаци, решетки и защитно остъкляване
 Раздел III Заключващи устройства
 Раздел IV Хранилища за ценности
 
Глава пета
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОХРАНИТЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ
 
Глава шеста
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА И СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ДОСТЪП
 
Глава седма
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АЛАРМЕНИТЕ СИСТЕМИ
 
Глава осма
 ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.5, ал.2 Елементи и продукти за защита според КФС на строежите
 Приложение №2 към чл.3, ал.4, т.1 и чл.7,
ал.2 Класификатор на строежите по КФС  Приложение №3 към чл.6, ал.2, чл.10, ал.3, чл.21, ал.1, чл.25, чл.26, ал.2 и 4, чл.27, ал.3, чл.33, ал.3, чл.35, чл.36, ал.1, т.1, чл.37, ал.3, §1, т.2 Приложими стандарти за продуктите, влагани в елементите за физическа защита на строежите
 
 
Наредба 17№РД-02-20-1 за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, БОЕПРИПАСИТЕ И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ТЯХ
 
Глава трета
 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОЕЖИ ЗА ОБВВПИ
 Раздел I Оценяване и управление на риска
 Раздел II Планиране на строежи за ОБВВПИ
 Раздел III Проектиране на строежи за ОБВВПИ
 Раздел IV Изисквания при проектиране на системите за отопление, вентилация и климатизация
 Раздел V Изисквания при проектиране на електрически инсталации, мрежи и уредби и на мълниезащита
 Раздел VI Изисквания при проектиране на вътрешнопроизводствени водоснабдителни и канализационни мрежи и сградни водопроводни и канализационни инсталации
 
Глава четвърта
 ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ В УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
 
Глава пета
 СТРЕЛБИЩА ЗА ГРАЖДАНСКИ ЦЕЛИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Стрелбища от открит тип
 Раздел III Стрелбища от закрит тип
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.4, ал.2 Класификация на ВВ в зависимост от чувствителността им към външни въздействия
 Приложение №2 към чл.5 Класификация на ВВ, боеприпаси и пиротехнически изделия и допустими количества за съхраняването им в едно помещение
 Приложение №3 към чл.7 Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи ВВ и боеприпаси Информационно
 Приложение №4 към чл.8, ал.5 Информация при извъ ршване на оценка на риска от взрив при проектирането на строежи за ОБВВПИ
 Приложение №5 към чл.10 Минимални технологични изисквания на заданието за проектиране на строежи за ОБВВПИ
 Приложение №6 към чл.15, ал.1 и 2 и чл.48 Минималните безопасни разстояния R (m) до урбанизирани територии и съществуващи обекти от сгради, съоръжения и площадки с потенциален риск от взрив, които са част от строежите за ОБВВПИ
 Приложение №7 към чл.15 , ал.2, 4 и 5 Значения на коефициента К1 при разполагане на ВВ и боеприпаси
 Приложение №8 към чл.15 , ал.3 Значения на коефициента К2 по непредаване на детонация
 Приложение №9 към чл.42, ал.2 Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения съгласно БДС EN 60529+А1:2004
Приложение №10 към чл.89, ал.1, т.1 и ал.3 Примерни допълнителни проектилозадържащи обезопасяващи съоръжения за стрелбища от открит тип в урбанизирани територии Информационно
 Приложение №11 към чл.93, ал.3, т.2 и ал.7 Примерни конструкции за обезопасяващи съоръжения за стрелбища от закрит тип.