Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Код на продукта:  
17.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

СЪДЪРЖАНИЕ:
Влиза в сила от 20.03.2016 г. и от същата дата отменя:

1. Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения, утвърдени със Заповед № РД-02-14-395 от 1987 г. на председателя на КТСУ;

2. Норми за проектиране на психиатрични болници, утвърдени със Заповед № РД-02-14-43 от 1989 г. на председателя на КТСУ;

3. Норми за проектиране на общежития, утвърдени със Заповед № РД-02-14-408 от 1988 г. на председателя на КТСУ;

4. Норми за проектиране на кина, утвърдени със Заповед № РД-02-14-229 от 1987 г. на председателя на на КТСУ.


ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
СПЕЦИФИЧНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНТРОЛИРУЕМИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, СВЪРЗАНИ С УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ

Раздел I
Общи условия ... 6

Раздел II
Механично съпротивление и устойчивост ... 7

Раздел IIІ
Безопасност в случай на пожар ... 9

Раздел IV
Хигиена, здраве и околна среда ... 11

Раздел V
Достъпност и безопасна експлоатация ... 13

Раздел VІ
Защита от шум ... 15

Раздел VIІ
Енергийна ефективност — икономия на енергия и топлосъхранение ... 16

Раздел VIIІ
Устойчиво използване на природните ресурси ... 17

ЧАСТ ВТОРА
СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Глава трета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 19

Глава четвърта
ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ОБЩИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 23

Глава пета
ФУНКЦИОНАЛНИ И ПЛАНИРОВЪЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, В Т.Ч. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ ОБЗАВЕЖДАНЕТО И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I
Функционални и планировъчни изисквания към училищата ... 26

Раздел II
Функционални и планировъчни изисквания към центрове за подкрепа за личностно развитие и регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ... 44

Раздел IІІ
Функционални и планировъчни изисквания към висшите училища ... 45

Раздел IV
Функционални и планировъчни изисквания към детските заведения ... 47

Раздел V
Функционални и планировъчни изисквания към общежития за ученици и студенти ... 54

Глава шеста
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ В СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ... 58

Глава седма
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНТРОЛИРУЕМИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ... 60

ЧАСТ ТРЕТА
СГРАДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Глава осма
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 74

Глава девета
ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел І
Общи положения ... 74

Раздел ІІ
Достъпност на лечебните заведения ... 75

Раздел ІІІ
Функционални и планировъчни изисквания ... 76

Глава десета
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТАЛАЦИИТЕ В СГРАДИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Раздел І
Изисквания към електрическите инсталации ... 89

Раздел ІІ
Изисквания към водопроводните и канализационните инсталации ... 91

Раздел ІІІ
Изисквания към системите за отопление, охлаждане и вентилация ... 93

Раздел ІV
Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към сградите за здравеопазване ... 105

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
СГРАДИ ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

Глава единадесета
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 107

Глава дванадесета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ СЪС ЗАЛИ ЗА ЗРИТЕЛИ И/ИЛИ ПОСЕТИТЕЛИ

Раздел I
Общи изисквания ... 108

Раздел II
Изисквания към залите за зрители и/или посетители и към обслужващите ги помещения и пространства ... 109

Раздел III
Сцени и подиуми ... 112

Раздел ІV
Изисквания към подиума и екрана за прожекции в зали за зрители и/или посетители ... 113

Раздел V
Арени ... 115

Раздел VI
Помещения и пространства за обслужване на зрители/посетители ... 114

Раздел VII
Специфични изисквания към сградните инсталации ... 118

Раздел VІІІ
Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания за безопасност при пожар, хигиена, здраве и околна среда и защита от шум към сградите със зали за зрители и/или посетители ... 120

Глава тринадесета
МУЗЕИ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ГАЛЕРИИ

Раздел І
Функционални и планировъчни изисквания, включително и специфични изисквания към обзавеждането и/или технологичното оборудване ... 122

Раздел II
Специфични изисквания към сградните инсталации в музеите и художествените галерии ... 128

Раздел III
Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към музеите и художествените галерии ... 130

Глава четиринадесета
БИБЛИОТЕКИ И ХРАНИЛИЩА

Раздел І
Териториалноустройствени изисквания ... 132

Раздел ІІ
Функционални и планировъчни изисквания към библиотеките и архивите, включително и специфични изисквания към обзавеждането и/или технологичното оборудване ... 133

Раздел III
Специфични изисквания към сградните инсталации в библиотеките и архивите ... 139

Раздел IV
Специфични изисквания към експлоатационните показатели на контролируемите параметри за удовлетворяване на основните изисквания към библиотеките и хранилищата ... 141

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 144

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 145

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Методи за контрол и оценка на акустичните параметри (характеристики) на сградите ... 146

2. Методика за определяне и оценка на експлоатационните показатели за дълготрайността на строежите ... 150

3. Минимални площи на помещенията в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ ... 153

4. Приложение към чл. 142, ал. 4 ... 167

5. Информационно приложение към чл. 148, ал. 2, чл. 150, т. 1 и чл. 151, т. 1 и 4 ... 184
— Изисквания към параметрите на микроклимата за типични помещения в лечебните заведения ... 186

6. Приложение към чл. 153, т. 2
— Таблица 1: Изисквания към обема на външния въздушен поток ... 195
— Таблица 2: Категоризация на помещенията в лечебното заведение ... 195
— Таблица 3: Основни изисквания към чистотата на въздуха в помещенията на лечебните заведения ... 198
— Таблица 4: Вид на въздушния поток и клас филтри ... 199


  • Издателство: Блестящ факел