Избор на език:
Български
0
0 продукт(а) 0.00 лв.
Завърши поръчката

Търсене

Нормативни документи. Проектиране. Разходни норми.

Наредба № РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98
 
18.00 лв.
Добави

~~16050607 Наредба 15№РД-02-20-2 за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
 
Глава първа
 ЦЕЛ И ОБХВАТ
 
Глава втора
 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
 
Глава трета
 БЕЗОПАСНОСТ И РИСК
 Раздел I Концепция за безопасност
 Раздел II Анализ на риска
 Раздел III Поддържане и обновяване на системите за безопасност на тунела
 
Глава четвърта
 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ. ПЛАН И НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ
 Раздел I Напречно сечение
 Раздел II Отклонения от проектните размери по време на строителство
 Раздел III План и надлъжен профил
 
Глава пета
 КОНСТРУКЦИИ
 Раздел I Общи изисквания
 Раздел II Тунелна облицовка
 Раздел III Пътно платно и пътна настилка
 Раздел IV Тротоари
 Раздел V Кабелни и обслужващи канали
 Раздел VI Портали
 Раздел VII Строителни съоръжения за безопасност и контрол
 Раздел VIII Строителни продукти
 
Глава шеста
 ХИДРОИЗОЛИРАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА ПЪТНИ ТУНЕЛИ
 Раздел I Изисквания към хидроизолирането на пътни тунели
 Раздел II Концепция за хидроизолиране на пътни тунели
 Раздел IIIЗащита на пътните тунели от повърхностни и подземни води
 Раздел IV Допълнителни мерки при проектиране и изграждане на хидроизолационните системи
 Раздел V Дренажна и отводнителна система
 
Глава седма
 СТАТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ТУНЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ
 Раздел I Основни изисквания
 Раздел II Надеждност на конструкцията
 Раздел III Изисквания към конструктивния проект
 Раздел IV Конструктивен анализ
 Раздел V Оразмеряване
 Раздел VI Проверка на резултатите по време на строителството и експлоатацията
 
Глава осма
 ВЕНТИЛАЦИЯ
 Раздел I Изисквания към вентилацията на пътни тунели
 Раздел II Определяне на дебита на входящ въздух при нормална експлоатация
 Раздел III Вентилационни системи
 Раздел IV Емисии на отвеждания от тунела въздух
 Раздел V Пожари в тунел
 Раздел VI Вентилатори
 Раздел VII Управление на вентилацията
 
Глава девета
 ОСВЕТЛЕНИЕ
 Раздел I Тунелно осветление. Изисквания и методи за проектиране.
Раздел II Евакуационно осветление в тунелите
 
Глава десета
 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
 Раздел I Експлоатационни състояния и видове управление
 Раздел II Произшествия или аварийни случаи и мерки за управлението им
 Раздел III Взаимодействие на транспортната техника и централната техника за управление
 
Глава единадесета
 ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 Раздел I Общи положения
 Раздел II Пожарни секции
 Раздел III Пътища за евакуация
 Раздел IV Реакция на огън и огнеустойчивост на конструкциите
 Раздел V Пожароизвестителни системи
 Раздел VI Пожарогасителни съоръжения
 
Глава дванадесета
 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
 Раздел I Общи положения, мониторинг на системата, автоматично включване на резервно електрозахранване (АВР)
Раздел II Захранване на средно и ниско напрежение, търговско измерване на енергията
 
Глава тринадесета
 ЦЕНТРАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ
 Раздел I Общи положения и структура
 Раздел II Работни помещения, съоръжения и
 модел на експлоатация на пътния тунел  Раздел III Управление
 
Глава четиринадесета
 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
 Раздел I Аварийни станции
 Раздел II Видеонаблюдение
 Раздел III Радиопредаване
 Раздел IV Радиопредаване за пътно-транспортната обстановка
 Раздел V Високоговорители Допълнителна разпоредба ЗаклюЧителни разпоредби
 Приложение №1 към чл.14 Изисквания към обхвата на дейностите на експертната група оценяваща проекта и безопасността на тунела Информационно
 Приложение №2 към чл.14 Типово съдържание на документация за тунел
 Приложение №3 към чл.16, ал.3, т.2 и ал.5 Минимален обхват на оценка на риска през фазите на проектиране и експлоатация на тунел Информационно
 Приложение №4 към 17, ал.6 и чл.328 Очакван експлоатационен срок на механизацията и съоръженията на системите за безопасност на тунел
 Приложение №5 към чл.19, ал.2 Примерен напречен профил на тунел
 Приложение №6 към чл.37 Проектен експлоатационен срок за елементи на строителните конструкции
 Приложение №7 към чл.90, ал.7 Аварийни изходи
 Приложение №8 към чл.91, ал.6 и чл.528 Свързващи аварийни галерии
 Приложение №9 към чл.190, ал.2 Частни коефициенти за въздействие
 Приложение №10 към чл.214, 221, ал.4, 229, 230, 232, 233, 238, 241, 248, ал.2, 267, 270, 281, 296, 304 и 307 Методически указания за оразмеряване на вентилацията на пътни тунели
 Приложение №11 към чл.365, 376, ал.1, 380, ал.1 и 395, т.1 L20 метод за изчисляване на тунелни осветителни уредби
 Приложение №12 към чл.365 и чл.380, ал.1 Определяне на необходимостта от осветление на къси тунели през деня
 Приложение №13 към чл.365 и 395, т.2 Метод за отчитане на транспортните условия, оформлението на тунелната тръба и вида на непосредственото обкръжение на входния портал
 Приложение №14 към чл.368, ал.3 Определяне на спирачния път Информационно
 Приложение №15 към чл.394 Технико-икономически изисквания към светлинните източници, осветителитe и тунелнитe осветителни уредби
 Приложение №16 към чл.407, ал.2 Евакуационни и указателни знаци
 Приложение №17 към чл.423, ал.2 Сигнализация
 с пътни знаци в тунел и извън него  Приложение №18 към чл.425, ал.3 Съоръжения за организация на движението
 Приложение №19 към 428, ал.2 Регулиране на движението със светлинни сигнали, подавани от светофари преди и в тунел
 Приложение №20 към чл.431, ал.2 и чл.433 Избор на вида за управление на движението транспортно-технически съоръжения Информационно
 Приложение №21 към чл.580, ал.1, 586, ал.3 и 4, 587, ал.1, 588, ал.1 и 594, ал.2 Допълнителни изисквания към системата за мониторинг и управление

©2018 ArTechStore. Всички права запазени