Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Код на продукта:  
11.40 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

~~СЪДЪРЖАНИЕ:
 
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Основни изисквания ... 1

Раздел II
Област на приложение.
Избор на строителна площадка и основни изисквания ... 4

Глава втора
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕИЗМИЧНИТЕ СИЛИ ... 9

Глава трета
КОНСТРУКТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ

Раздел I
Общи положения ... 36

Раздел II
Фундаменти и сутеренни стени ... 39

Раздел III
Стоманобетонни конструкции ... 40

Раздел IV
Скелетни сглобяеми и монолитни сгради ... 44

Раздел V
Едропанелни сгради и сгради с монолитно излети стоманобетонни носещи стени ... 46

Раздел VI
Сгради с носещи зидани конструкции ... 47

Раздел VII
Предварително напрегнати стоманобетонни конструкции ... 51

Раздел VIII
Стоманени конструкции ... 52

Глава четвърта
ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
Общи положения ... 53

Раздел II
Трасиране на пътища ... 54

Раздел III
Земно тяло и горно строене на железопътни линии ... 54

Раздел IV
Мостове ... 55

Раздел V
Тръби под насипи ... 57

Раздел VI
Подпорни стени ... 57

Раздел VII
Тунели ... 58

Глава пета
ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Раздел I
Общи положения ... 59

Раздел II
Сеизмични въздействия ... 61

Раздел III
Конструктивни изисквания към хидротехническите съоръжения ... 72

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 75

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 76


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Минимална информация, която се събира при обследване на строежа, необходима за оценка на сеизмичната му осигуреност ... 77

2. Критерии за регулярност ... 79

3. Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3 и 4, чл. 15, ал. 1а и 13 и чл. 20, ал. 1, 2 и 5 ... 84

4. Коефициенти на натоварване при определяне на изчислителните сеизмични сили ... 89

5. Карта за сеизмично райониране на Република България ... 90

6. Списък на населените места със стойности на сеизмичния коефициент към Картата за сеизмично райониране на Република България ... 91

7. Приложение № 7 към чл. 59, ал. 1 и 2 и чл. 62 ... 96


  • Издателство: Блестящ факел