Наредба № РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон. Наредба №6 за сервитутите на електронни съобщителни мрежи, за показателите за шум в околната среда

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98