Наредба № Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. Наредба № Е-РД-04-2 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Код на продукта:  
13.20 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

1604 Наредба №Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Глава трета
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 Раздел I Предмет и обхват на обследването за енергийна ефективност
 Раздел II Ред за възлагане и етапи на извършване на обследването за енергийна ефективност
 
Глава четвърта
 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 
Глава пета
 РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СГРАДИ
 
Глава шеста
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА СГРАДИ
 
Допълнителни разпоредби
 Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Сертификат за проектни енергийни характеристики
 Приложение №2 Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда
 Приложение №3 Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация
 Приложение №4 Декларация по чл.43, ал.4 и 6 ЗЕЕ
 Приложение №5 Приемно-предавателен протокол
 
 
Наредба 16№Е-РД-04-2 за показателите за разход на енергиЯ и енергийните характеристики на сградите
 
Глава първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Глава втора
 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ
 Раздел I Компоненти на сградата като интегрирана система
 Раздел II Класификация на сградите
 Раздел III Показатели за разход на енергия
 Раздел IV Енергийни характеристики
 
Глава трета
 СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ПРАВИЛА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
 
Допълнителни разпоредби
 Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 Базови стойности на климатичните фактори по климатични зони
 Приложение №2 Референтни стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергоресурси и енергии
 Приложение №3 Референтни стойности на коефициента на екологичен еквивалент на енергоресурси и енергия
 Приложение №4 Референтни стойности на топлотехническите показатели на ограждащите конструкции и елементи на сградата и на композиционното є решение
 Приложение №5 Скала на класовете на енергопотребление в сгради
 Приложение №6 Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради