Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове

Код на продукта:  
16.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Бюлетин „Строителство и архитектура“
ИТУС’98

~~1403 Наредба 01№8 за обема и съдържанието на устройствените планове
 
Част  първа
 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Част  втора
 УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ (отм.)
 
Глава първа
 ВИДОВЕ УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ (отм.)
Раздел  I Съдържание на Националната комплексна устройствена схема (отм.)
Раздел  II Специализирани устройствени схеми (отм.)
 
Глава втора
 РАЙОННИ УСТРОЙСТВЕНИ СХЕМИ (отм.)
 
Част  трета
 ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
 
Глава трета
 ВИДОВЕ ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
 
Глава четвърта
 ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИ И НА ЧАСТИ ОТ ОБЩИНИ
 
Глава пета
 ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА ГРАДОВЕ СЪС ЗЕМЛИЩАТА ИМ И НА СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
 Раздел  I Обем и съдържание
 Раздел  II План-схема на комуникационно- транспортната система към ОУП на градовете със землищата им и на селищните образувания с национално значение
 Раздел  III План-схеми за организация на системата за МОПТ на населените места (отм.)
Раздел  IV Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане (отм.)
 
Част  Четвърта
 ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ
 
Глава шеста
 ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, НА ЗЕМЛИЩАТА ИМ И НА СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ
 Раздел  I План за регулация и застрояване (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване)
Раздел  II План за регулация (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване)
Раздел  III План за улична регулация (план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти - публична собственост)
Раздел  IV План за застрояване
 Раздел  V Работен устройствен план (план за застрояване и силуетно оформяне)
Раздел  VI Парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии)
 
Част  пета
 ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОФОРМЯНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ
 
Глава седма
 ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
 
Преходни и Заключителни разпоредби
 
Приложение №1 към чл.68, ал.1 Изисквания за съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните
 Част и на устройствените планове
 Приложение №2 към чл.68, ал.2 Изобразяване на графични елементи и баланс на територията към устройствените планове
 Таблица 1 Графични елементи на ОУП
 Таблица 2 Графични елементи на ПУП
 Таблица 3 Баланс на територията към ОУПО и към ОУП на Част  от община (група съседни землища с техните населени места)
Таблица 4 Баланс на територията към ОУП на населено място - град с неговото землище, и към ПУП на цяло населено място с неговото землище
 Приложение №3 към чл.68, ал.3 Примерни изображения на Част и от устройствени планове от различен вид
 Пример 1 Честотно разпределение и скоростен диапазон на ветровете
 Пример 2 Идентификация на териториите с общо предназначение в ОУП
 Пример 3 Идентификация и спецификация на устройствените зони в ОУП
 Пример 4 Таблица на поземлените имоти/ урегулираните поземлени имоти, идентифицирани спрямо кварталите и устройствените зони, с установено предназначение и режим на застрояване в ПУП
 Пример 5 Матрица за обозначаване на режима на застрояване