Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Код на продукта:  
12.50 лв.

Крайна цена с ДДС:


Издателство "Блестящ факел"

1. Общи правила за устройство на територията.

общи положения
предназначение на териториите и поземлените имоти, устройствени зони
показатели за устройство и застрояване на поземлени имоти

2. Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии.

устройство на жилищни територии
устройство на производствени територии
устройство на територии за рекрационни дейности
устройство на озеленени територии
устройство на територии за спорт и развлечения
устройство на територии с културно-историческо наследство
устройство на смесени централни територии
устройство на територии за обществено обслужване
устройство извън границите на населените места в земеделски, горски, защитени и нарушени територии

3. Устройство на мрежи и съоражения на техническата инфраструктура.

устройство на уличната мрежа, пътищата и транспортните съоражения
устройство на водоснабдителните и канализационните мрежи и съоражения
устройство на енергийни мрежи и съоражения
устройство на хидромелиоративни мрежи и съоражения

4. Правила и нормативи за застрояване в поземлените имоти.

урегулиране на поземлени имоти
предназначение на сградите и постройките
начин на застрояване
характер на застрояването, височина на сградите и помещенията
линии на застрояване
разполагане на сградите на основното застрояване в урегулирани поземлени имоти
разполагане на постройките на допълващото застрояване в урегулирани поземлени имоти
издатини на сградите
ограждане, озеленяване и благоустрояване на урегулирани поземлени имоти
правила и нормативи за проектиране на жилищни сгради и жилища


  • Издателство: Блестящ факел